Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo odborný referent – referent společných správních činností pracoviště Plzeň

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) a na základě § 178 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa - odborný referent - referent společných správních činností Oddělení služeb právního Inspektorátu ČOI Plzeňský a Karlovarský – platová třída T 09. Místo výkonu práce je Plzeň. Výše uvedené služební místo bude v souladu s § 178 odst. 1 a odst. 2 zákona obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Předpokládaným dnem nástupu je 1. březen 2018.

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) a na základě § 178 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa –  odborný referent  – referent společných správních činností Oddělení služeb právního Inspektorátu ČOI Plzeňský a Karlovarský – platová třída T 09.
Místo výkonu práce je Plzeň

Výše uvedené služební místo bude v souladu s § 178 odst. 1 a odst. 2 zákona obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Předpokládaným dnem nástupu je 1. březen 2018.

Požadavky:
a) Střední vzdělání s maturitní zkouškou;
b) občanská a trestní bezúhonnost;

Náplň práce:
a) zabezpečuje činnosti vyplývající ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů;
b) zajišťuje spisovou službu ČOI, včetně archivace písemností;
c) zajišťuje pokladní činnosti;
d) vede evidenci zúčtovatelných tiskopisů.

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul;
b) datum a místo narození;
c) státní příslušnost;
d) místo trvalého pobytu;
e) datum a podpis.

K přihlášce připojte tyto doklady:
a) životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
c) doklad o dosaženém vzdělání.

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Posuzovány budou přihlášky podané ve lhůtě do 15. února 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu – Inspektorát ČOI Plzeňský a Karlovarský, Houškova 33, 326 00 Plzeň, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu prusnok@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Č.j.: 15804/18/0100 Výběrové řízení na místo referent společných správních činností Inspektorátu ČOI Plzeňský a Karlovarský – platová třída T 09 – pracoviště Plzeň‘‘.

Nedoložení splnění formálních požadavků je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Dokumenty zaslané společně s přihláškou, u neúspěšných kandidátů nebudou zasílány zpět, pouze na vyžádání.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena