Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo – ředitel Odboru ekonomického pracoviště Praha

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) vyhlašuje výběrové řízení na níže uvedené pracovní místo v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše v platném znění.

Pracovní místo: ředitel – Odbor ekonomický Ústředního inspektorátu ČOI

Místo výkonu práce: Praha

Pracovní poměr na dobu: neurčitou

Předpokládaný den nástupu na pracovní místo: duben 2023

Délka stanovené týdenní pracovní doby: 40 hodin

 

Hlavní náplň činnosti na pracovním místě:

a) Řízení a vedení zaměstnanců Odboru ekonomického, koordinace všech agend odboru.
b) Vytváření finanční koncepce OSS a metodické řízení financování, optimalizace příjmové a výdajové politiky organizace.
c) Stanovení hlavních směrů rozvoje financování a navrhování postupů vedoucích ke snižování výdajů.
d) Zodpovědnost za přípravu a realizaci všech etap prací souvisejících s přiděleným rozpočtem.
e) Řízení a metodické usměrňování rozdělení prostředků rozpočtu na jednotlivé útvary organizace.
f) Tvorba metodických pokynů pro rozpočtování prostředků a stanovení zásad pro nakládání s finančními prostředky.
g) Kontrola hospodaření s rozpočtovými prostředky dle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
h) Kontrola hospodaření s rozpočtovými prostředky dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole z pozice správce rozpočtu.
i) Vytváření koncepce finanční politiky v oblasti hospodaření s majetkem státu a metodické řízení této oblasti.
j) Tvorba koncepce programového pořizování a obnovy majetku z prostředků státního rozpočtu a financování investic OSS.
k) Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek spojených se správou majetku a řízením rozpočtu organizace.

Údaje o složkách platu:
Zveřejnění údajů na www.coi.cz o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.

Služební místo je zařazeno do 13. platové třídy.

Obvyklé výše jednotlivých složek platu naleznete zde.
Údaje o podmínkách výkonu práce naleznete zde.

K přihlášce připojte tyto doklady:
a) životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
c) kopii dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání.

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

 

Posuzovány budou žádosti o přijetí do pracovního poměru podané ve lhůtě do 20. března 2023, tj. v této lhůtě:
a) doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu (adresa služebního úřadu),
b) podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
c) podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (odd.personalni@coi.cz), nebo
d) podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (x7cab34)
e) Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Čj. 24257/23/0100 Výběrové řízení – ředitel Odboru ekonomického ÚI ČOI“.

V životopise je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

 

Poučení služebního orgánu

V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel v životopise elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena.
Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán.
V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.

V případě řádné omluvy žadatele z účasti na pohovoru mu může být stanoven náhradní termín pouze se souhlasem služebního orgánu, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.

Datum vyvěšení tohoto oznámení na úřední desku ČOI a zveřejnění jeho elektronické verze na www stránkách ČOI: 13. března 2023.

Datum sejmutí tohoto oznámení z úřední desky ČOI a odstranění jeho elektronické verze na www stránkách ČOI: 20. března 2023.

 

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena