Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo – rozpočtář v Oddělení rozpočtu a správy majetku, Odbor ekonomický Ústředního inspektorátu ČOI pracoviště Praha

Tento druh práce je zařazen do 11. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní místo: rozpočtář v 11. PT – Oddělení rozpočtu a správy majetku, Odbor ekonomický Ústředního inspektorátu ČOI

Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou (jeden rok)

Místo výkonu práce je Praha.

 

Náplň práce

Práce ekonomického charakteru v rozpočtové oblasti, zejména:

• práce na všech etapách rozpočtového procesu OSS;
• zpracování údajů roční účetní závěrky za oblast rozpočtu;
• práce v informačních systémech ČOI a státní pokladny
• zpracování podkladů pro závěrečný účet organizace;
• kontrola hospodaření s rozpočtovými prostředky dle zákona č. 218/2000 Sb.;
• provádění finanční kontroly a předběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.

Profesní požadavky

• ukončený minimálně středoškolský stupeň vzdělání, nejlépe ekonomického směru;
• výborné komunikační dovednosti a písemný projev;
• velmi dobrá práce s PC, zejména Word a Excel;
• schopnost samostatného řešení úkolů i týmové spolupráce;
• analytické a logické myšlení;
• odpovědnost, spolehlivost, pečlivost;
• vysoké pracovní nasazení, flexibilita;
• ochota učit se novým věcem.

Výhodou je

• praxe v oblasti rozpočtu, nejlépe OSS;
• znalost účetnictví, nejlépe OSS;
• znalost zákonů souvisejících s problematikou rozpočtových pravidel, finanční kontroly, majetku a účetnictví OSS;
• znalost Ekonomického informačního systému JASU CS;
• znalost Integrovaného informačního systému státní pokladny;
• znalost práce v systému spisové služby Ginis.

Nabízíme

• stabilitu a zázemí moderní státní organizace;
• platovou třídu 11 dle NV 341/2017 Sb. přílohy č.1., osobní příplatek;
• pracovní smlouvu na dobu určitou jeden rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou;
• pružnou pracovní dobu;
• možnost dalšího vzdělávání;
• 25 dnů dovolené;
• v případě potřeby možnost občasné práce z domova;
• 5 dnů indispozičního volna ročně;
• stravenky v hodnotě 110 Kč;
• příspěvek na penzijní připojištění;
• TERMÍN NÁSTUPU: 1. srpna 2024 nebo dle dohody

K přihlášce připojte tyto doklady:

a) životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
c) doklad o dosaženém vzdělání.

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Posuzovány budou přihlášky doručené nejpozději do 18. července 2024 tj. v této lhůtě
a) doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu (Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2),
b) podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
c) podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (odd.personalni@coi.cz), nebo
d) podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (x7cab34)
e) Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných dokladů (příloh) musí být označena slovy „Neotvírat“ a slovy: „Č.j.: ČOI 81890/24/O100 Výběrové řízení na pracovní místo – rozpočtář v Oddělení rozpočtu a správy majetku, Odbor ekonomický Ústředního inspektorátu ČOI (ID 1.310.08)“

 

Přihlášku včetně požadovaných dokumentů lze zaslat i na emailové adresy: smacurkova@coi.cz, kleckova@coi.cz

Datum vyvěšení tohoto oznámení na úřední desku ČOI a zveřejnění jeho elektronické verze na www stránkách ČOI: 4. července 2024

Datum sejmutí tohoto oznámení z úřední desky ČOI a odstranění jeho elektronické verze na www stránkách ČOI: 18. července 2024

 

Nedoložení splnění formálních požadavků je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Dokumenty zaslané společně s přihláškou, u neúspěšných kandidátů nebudou zasílány zpět, pouze na vyžádání. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena