Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – právník pracoviště Plzeň

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa – odborný rada – právník Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů - ADR Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce – platová třída T 12. Místem výkonu práce je Plzeň. Výše uvedené služební místo bude v souladu s § 178 odst. 1 a odst. 2 zákona obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Předpokládaným dnem nástupu je 3. září 2018.

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa – odborný rada – právník Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů – ADR  Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce – platová třída T 12.
Místem výkonu práce je Plzeň.

Výše uvedené služební místo bude v souladu s § 178 odst. 1 a odst. 2 zákona obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Předpokládaným dnem nástupu je 3. září 2018.

Požadavky:
a) Magisterský studijní program v oboru právo;
b) znalost cizího jazyka – anglický nebo německý, francouzský, španělský jazyk – stupeň znalostí 1
c) občanská a trestní bezúhonnost;

Náplň práce:
1. asistence spotřebitelům při podávání jejich žádostí o mimosoudní řešení sporů;
2. podávání informací a rad spotřebitelům o jejich spotřebitelských právech v rámci EU;
3. vedení řízení spotřebitelských sporů, komunikace se stranami sporu;
4. spolupráce s regionálními inspektoráty v případě identifikace nesoučinnosti obchodníka 
5. s ADR, podávání podnětů a návrhů na vedení správního řízení;
6. spolupráce s ODR, identifikace a předávání spotřebitelských sporů a stížností jiným   
7. notifikovaným ADR a ESC;

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul;
b) datum a místo narození;
c) státní příslušnost;
d) místo trvalého pobytu;
e) datum a podpis.

K přihlášce připojte tyto doklady:
a) životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
c) doklad o dosaženém vzdělání.

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Posuzovány budou přihlášky podané ve lhůtě do 13. srpna 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ústřední inspektorát ČOI, Mgr. Tomáš Večl, Štěpánská 15, 120 00 Praha, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu tvecl@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Č.j.95568/18/0100 Výběrové řízení na místo odborný rada – právník Oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů – ADR  Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce – platová třída T 12, pracoviště Plzeň.

Nedoložení splnění formálních požadavků je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Dokumenty zaslané společně s přihláškou, u neúspěšných kandidátů nebudou zasílány zpět, pouze na vyžádání.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.


VŘ právník ADR Plzeň 2018-07-25 (docx, 21,36 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena