Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – manažer kybernetické bezpečnosti pracoviště Praha

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada – manažer kybernetické bezpečnosti Oddělení informatiky Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce (ID 1.113.09 ). v oboru služby 36 – Informační a komunikační technologie. Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. říjen 2018. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje  výběrové řízení na služební místo odborný rada – manažer kybernetické bezpečnosti Oddělení informatiky Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce (ID 1.113.09 ).
v oboru služby 36 – Informační a komunikační technologie.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. říjen 2018.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Služba zahrnuje:
a) odpovědnost za řízení systému řízení bezpečnosti informací
b) pravidelný reporting pro vrcholové vedení ČOI
c) předkládání Zpráv o hodnocení aktiv a rizik, Plán zvládání rizik a Prohlášení o aplikovatelnosti výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti.
d) poskytování pokynů pro zajištění bezpečnosti informací při vytváření, hodnocení, výběru, řízení a ukončení dodavatelských vztahů v oblasti ICT
e) komunikace s GovCERT/CSIRT
f) podíl na procesu řízení rizik
g) koordinace řízení incidentů
f)  vyhodnocování vhodnosti a účinnosti bezpečnostních opatření

Doporučené znalosti:

a) normy řady ISO/IEC 27000 a obdobné normy z oblasti bezpečnosti a ICT
b) přehled v oblasti ICT (operační systémy, databáze, aplikace, datové sítě) s důrazem na jejich bezpečnost
c) kryptografické zkušenosti

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 24. srpna 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu odd.personalni@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Č.j.: 96301/18/0100 Výběrové řízení na služební místo odborný rada – manažer kybernetické bezpečnosti Ústředního inspektorátu ČOI“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
a) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj: je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství, popř. prostou kopií průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá čestným prohlášením v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo;

d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky 1 nebo poskytnout údaje, které jsou k vyžádání rejstříku trestů nutné, tj. rodné příjmení, rodné číslo, místo, okres a stát narození, a zároveň požádat Českou obchodní inspekci o ověření výpisu v  Rejstříku trestů. ; 

1 Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. v magisterském studijním programu.
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání vysokoškolského diplomu. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona].
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 věta první zákona je doloženo čestným prohlášením v  žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo;

g) není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží doklad prokazující znalost českého jazyka nebo doklad prokazující, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalostí českého jazyka (§25 odst. 5 ZSS).

K žádosti dále žadatel přiloží:
Strukturovaný profesní životopis

Seznam příloh:
Žádost o přijetí do služebního poměru


Žádost manažer kybernet bezp 2018-07-27 (docx, 33,20 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena