Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – metodik

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - metodik Oddělení ochrany spotřebitele Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce (ID 1.132.03) – platová třída T12. Místem výkonu služby je Praha. Výše uvedené služební místo bude v souladu s § 178 odst. 1 a odst. 2 zákona obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou. Předpokládaný nástup na služební místo je květen 2021.

Služba zahrnuje zejména:

a) tvorba metodických pokynů, stanovisek, vyjádření k dokumentům nebo požadavkům v souvislosti s dozorovou činností;
b) koordinace hlavní činnosti dle odborností mezi ústředním inspektorátem a ostatními oblastními inspektoráty;
c) odborná pomoc ostatním organizačním útvarům ČOI;
d) spolupráce na podkladech pro plošnou informovanost veřejnosti, na zpracování plánu projektů a zprávy o výsledcích kontrol s celostátní působností;
e) zpracování stanovisek za dozorový orgán k projednání na pracovních skupinách, ke správnosti postupu dle příslušného nařízení vlády (směrnice EU), k hodnotícím zprávám inspektorátů, ke složitým technickým zařízením;
f) podklady pro informační systémy;

Posuzovány budou přihlášky podané ve lhůtě do 27. dubna 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu odd.personalni@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující přihlášku včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Č.j. ČOI 45111/21/0100 Výběrové řízení na služební místo odborný rada – metodik Oddělení ochrany spotřebitele“.

Nedoložení splnění formálních požadavků je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru. Dokumenty zaslané společně s přihláškou, u neúspěšných kandidátů nebudou zasílány zpět, pouze na vyžádání. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena