Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – pracoviště Brno

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa – odborný rada – právník Oddělení administrativně právního, Inspektorátu ČOI Jihomoravského a Zlínského – platová třída T 11, obor služby 29 – Legislativa a právní činnost. Místem výkonu práce je Brno. Výše uvedené služební místo bude v souladu s § 178 odst. 1 a 2 zákona obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Předpokládaným dnem nástupu je 1.prosince 2017.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – pracoviště Brno

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa – odborný rada – právník Oddělení administrativně právního, Inspektorátu ČOI Jihomoravského a Zlínského – platová třída T 11, obor služby 29 – Legislativa a právní činnost.

Místem výkonu práce je Brno.

Výše uvedené služební místo bude v souladu s § 178 odst. 1 a 2 zákona obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Předpokládaným dnem nástupu je 1. prosince 2017.

Požadavky:

magisterský studijní program v oboru právo;
občanská a trestní bezúhonnost;
zdravotní způsobilost.

Náplň práce:

vyřizuje právní agendy Inspektorátu, včetně příslušné evidence rozhodnutí ve správním řízení;
vede správních řízení a zajišťuje úkonů ve správním řízení v prvním stupni, vč. podání oznámení příslušnému úřadu;
spolupracuje na tvorbě zpráv a informací o kontrolní činnosti, opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin.

Náležitosti přihlášky:

jméno, příjmení a titul;
datum a místo narození;
státní příslušnost;
místo trvalého pobytu;
datum a podpis.

K přihlášce připojte tyto doklady:

strukturovaný profesní životopis;
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
doklad o dosaženém vzdělání;
čestné prohlášení o státním občanství ČR (není-li žadatel občanem České republiky, předloží doklad prokazující znalost českého jazyka nebo doklad, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokázání znalosti českého jazyka);
čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti;
čestné prohlášení o svéprávnosti.

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Čj.: 121907/17/3000 Výběrové řízení na místo odborný rada – právník Inspektorátu ČOI Jihomoravský a Zlínský – pracoviště Brno‘‘.    

Posuzovány budou přihlášky podané ve lhůtě do 31. října 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu odd.personalni@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).

Nedoložení splnění formálních požadavků je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Dokumenty zaslané společně s přihláškou, u neúspěšných kandidátů nebudou zasílány zpět, pouze na vyžádání.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena