Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – právník pracoviště Praha

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa odborný rada – právník Oddělení PPaVZ Kanceláře úřadu Ústředního inspektorátu – platová třída T12. v oboru služby 29 – Legislativa a právní činnost. Místem výkonu služby je Praha. Výše uvedené služební místo bude v souladu s § 178 odst. 1 a odst. 2 zákona obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Předpokládaný nástup na služební místo je červenec 2020. Odborné zaměření vzdělání - vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru Právo a právní věda.

 

Náplň práce:
a) připomínkování jednotlivých smluv uzavíraných ČOI,
b) samostatný výkon právních činností v oblasti vymáhání pohledávek (zejm. zpracovávání a podávání předžalobních výzev k úhradě, žalob a exekučních návrhů, úkony v insolvenčním a konkursním řízení),
c) právní servis v pracovněprávních a služebněprávních otázkách podle zákoníku práce a zákona o státní službě, včetně zpracování příslušných písemností a rozhodnutí,
d) právní servis v oblasti zadávání veřejných zakázek,
e) přešetřování vyřizování stížností podle § 175 odst. 7 správního řádu,
f) zastupování ČOI před soudy.

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul;
b) datum a místo narození;
c) státní příslušnost;
d) místo trvalého pobytu;
e) datum a podpis.

K přihlášce připojte tyto doklady:
a) životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
c) doklad o dosaženém vzdělání.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 15. června 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu odd.personalni@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „„Č.j. ČOI 71727/20/0100 Výběrové řízení na  obsazení místa právníka Oddělení PPaVZ Kanceláře úřadu Ústředního inspektorátu – platová třída T12.

K žádosti dále žadatel přiloží:
strukturovaný profesní životopis.

Nedoložení splnění formálních požadavků je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Dokumenty zaslané společně s přihláškou, u neúspěšných kandidátů nebudou zasílány zpět, pouze na vyžádání.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena