Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada – právník pracoviště Praha

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa – odborný rada – právník Oddělení právního Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce – platová třída T 12. Místem výkonu práce je Praha. Výše uvedené služební místo bude v souladu s § 178 odst. 1 a odst. 2 zákona obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Předpokládaným dnem nástupu je 13. listopad 2017.

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa – odborný rada – právník Oddělení právního Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce – platová třída T 12.
Místem výkonu práce je Praha.

Výše uvedené služební místo bude v souladu s § 178 odst. 1 a odst. 2 zákona obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou.

 Předpokládaným dnem nástupu je 13. listopad 2017. 

Požadavky:

  1. magisterský studijní program v oboru právo;
  2. občanská a trestní bezúhonnost;

Náplň práce:

a. příprava rozhodnutí ve 2. stupni správního řízení (o odvolání proti rozhodnutí inspektorátů ČOI);
b. zastupování před správními soudy, tvorba právních stanovisek vztahující se k dozorové činnosti ČOI;
c. řešení přeshraničních případů, připomínkování legislativních návrhů, aplikace zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím;

Náležitosti přihlášky:

jméno, příjmení a titul;
datum a místo narození;
státní příslušnost;
místo trvalého pobytu;
datum a podpis.

K přihlášce připojte tyto doklady: 

a. životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
b. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
c. doklad o dosaženém vzdělání.
Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Č.j.140925/17/0100 Výběrové řízení na místo odborný rada – právník Oddělení právního Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce – platová třída T 12.   

Posuzovány budou přihlášky podané ve lhůtě do 3. listopadu 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ústřední inspektorát ČOI, Mgr. Vlastimil Turza, Štěpánská 15, 120 00 Praha, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu vturza@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).

Nedoložení splnění formálních požadavků je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Dokumenty zaslané společně s přihláškou, u neúspěšných kandidátů nebudou zasílány zpět, pouze na vyžádání.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

 


VŘ právník OP ÚI 25.10.2017 (pdf, 307,29 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena