Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent – referent spol. správ. činností

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent - referent spol. správ. činností Oddělení služeb Inspektorátu ČOI Ústecký a Liberecký (ID 24.010.08). v oboru služby 35 – Archivnictví a spisová služba. Místem výkonu služby je Ústí nad Labem. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 2. ledna 2019. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent – referent spol. správ. činností Oddělení služeb Inspektorátu ČOI Ústecký a Liberecký (ID 24.010.08).

v oboru služby 35 – Archivnictví a spisová služba.

Místem výkonu služby je Ústí nad Labem.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 2. ledna 2019.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy.

Služba zahrnuje:

 1. vedení hospodářské agendy – fakturace, objednávky, pokladna, pokladní deník
 2. zajištění skladového hospodářství
 3. evidenci autoprovozu
 4. spisovou službu ČOI, včetně archivace písemností
 5. příprava podkladů pro zpracování výplat (docházka, stravenky, cestovní příkazy apod.)
 6. obsluha telefonní ústředny
 7. zajišťuje elektronickou podatelnu a výpravnu
 8. činnosti sekretariátu ředitelky

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Č.j. 128452/18/O100 Výběrové řízení na služební místo odborný referent / vrchní referenti referent spol. správ. činností Oddělení služeb Inspektorátu ČOI Ústecký a Liberecký“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 26. října 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu odd.personalni@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).

 1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
  1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při  podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství, popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.
  2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
  3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá čestným prohlášením v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo;
  4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky; nebo poskytnout údaje, které jsou k vyžádání rejstříku trestů nutné, tj. rodné příjmení, rodné číslo, místo, okres a stát narození, a zároveň požádat Českou obchodní inspekci o ověření výpisu v Rejstříku trestů.
  5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. střední odborné vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosažení vyššího odborného vzdělání nebo ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
  6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona].Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 věta první zákona dokládá čestným prohlášením v  žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo;
  7. není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží doklad prokazující znalost českého jazyka nebo doklad prokazující, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalostí českého jazyka (§25 odst. 5 ZSS).

Seznam příloh:

 1. Žádost o přijetí do služebního poměru

Žádost o přijetí do služebního poměru (docx, 33,70 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena