Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – inspektor pracoviště Olomouc

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – inspektor v České obchodní inspekci v Oddělení kontroly Inspektorátu ČOI Olomoucký a Moravskoslezský (ID 10.032.07).

Na služebním místě je vykonávána státní služba (dále jen „služba”) v oboru služby; 35 – Ochrana spotřebitele a trhu.

Místo výkonu služby: Olomouc

Služební poměr na dobu: neurčitou

Předpokládaný nástup do služby na tomto služebním místě: červenec / srpen 2023

Délka stanovené týdenní služební doby: 40 hodin

 

Hlavní náplň činnosti na služebním místě:
a) zajišťuje komplexní kontrolu v provozovnách obchodu a služeb s cílem zabezpečit ochranu spotřebitele, vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu;
b) kontroluje dodržování stanovených povinností zákonem 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, zákonem č. 64/1986 Sb., o ČOI, v platném znění a dalšími právními předpisy v kontrolní pravomoci ČOI;
c) výkon kontroly v oblasti technických požadavků na výrobky a obecné bezpečnosti výrobků, ochrany ovzduší, dle zákona o pohonných hmotách, zákona o obalech;
d) technický dozor a analýzu rizik na výrobcích, identifikace nebezpečí, které výrobek vytváří na úseku ochrany oprávněného zájmu;
e) inspekční a dozorovou činnost nad technickou a jinou způsobilostí složitých technických zařízení a jejich komplexů s odpovědností za životní prostředí, bezpečnost a životy osob;
f) výkon dozoru podle zákona č. 22/1997 Sb., č. 90/2016 Sb. a příslušných nařízení vlády a zákona č. 102/2001 Sb. primárně v oblasti elektro a strojního zařízení
g) kontrolu plnění uložených opatření při kontrolách.
h) zjišťuje u kontrolovaných osob nedostatky, jejich příčiny a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání;
i) provádí odběry vzorků k ověření jakosti, bezpečnosti a způsoby, zda nejsou užívány nekalé obchodní praktiky, zakazuje do zjednání náprav nákup, dodávku, prodej nebo použití výrobku nebo zboží, pokud nesplňují podmínky uvedení na vnitřní trh;
j) kontrolní činnost je zaměřena především na kontrolu výrobků a služeb v oblasti elektrotechniky, stavebnictví a strojírenství.

 

Údaje o složkách platu:
Zveřejnění údajů na www.coi.cz o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.

Služební místo je zařazeno do 11. platové třídy.

Obvyklé výše jednotlivých složek platu naleznete zde.
Údaje o podmínkách výkonu služby naleznete zde.

 

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádostí o zařazení na služební místo podané ve lhůtě do
12. června 2023, tj. v této lhůtě
a) doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu (Štěpánská 44, 110 00 Praha 1),
b) podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
c) podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (odd.personalni@coi.cz), nebo
d) podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (x7cab34)
e) Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Č.j ČOI 61747/23/0100 Výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – inspektor v České obchodní inspekci v Oddělení kontroly Inspektorátu ČOI Olomoucký a Moravskoslezský“.

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
a) je státním občanem České republiky1, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru2 [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě],
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě],
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě]3,
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě]4,
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě] tj. bakalářský studijní program / magisterský studijní program5,
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě]6.

Další povinné přílohy k žádosti:
a) Strukturovaný profesní životopis (údaje o své dosavadní praxi dle skutečnosti), nedoložení je jedním z důvodů pro vyřazení žádosti
b) Žádost o přijetí do služebního poměru/zařazení na služební místo naleznete zde.

 

Poučení služebního orgánu

Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:

V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena.
Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán.
V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.

Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě:

V případě řádné omluvy žadatele z účasti na pohovoru mu může být stanoven náhradní termín pouze se souhlasem služebního orgánu, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.

Datum vyvěšení tohoto oznámení na úřední desku ČOI a zveřejnění jeho elektronické verze na www stránkách ČOI: 16. května 2023

Datum sejmutí tohoto oznámení z úřední desky ČOI a odstranění jeho elektronické verze na www stránkách ČOI: 12. června 2023

 

1Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (je již zahrnuto ve formuláři žádosti, kde stačí doplnit příslušnou kolonku); uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

2Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

3Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením. Toto prohlášení je součástí formuláře žádosti.

4Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti. Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

5Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (výučního listu / maturitního vysvědčení / vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání. Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

6Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením, které je zahrnuto ve formuláři žádosti. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena