Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – inspektor technické kontroly pracoviště Praha

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada - inspektor technické kontroly Oddělení technické kontroly I. inspektorátu ČOI Středočeský a Hl. m. Praha v oboru služby 43 – Ochrana spotřebitele a trhu. Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 18. září 2017. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

rada / odborný rada – inspektor technické kontroly

Č.j.: COI 100405/17/0100

Datum: 1. srpna 2017

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – inspektor technické kontroly  Oddělení technické kontroly I. inspektorátu ČOI Středočeský a Hl. m. Praha

v oboru služby 43 – Ochrana spotřebitele a trhu.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 18. září 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Služba zahrnuje:

 1. výkon technického dozoru a analýza rizik na výrobcích, identifikace nebezpečí, které výrobek vytváří na úseku ochrany oprávněného zájmu;
 2. zabezpečení dozorové činnosti v oblasti technických požadavků na výrobky a obecné bezpečnosti výrobků na území celé České republiky;
 3. výkon inspekční a dozorové činnosti nad technickou a jinou způsobilostí složitých technických zařízení a jejich komplexů s celostátní působností a odpovědností za životní prostřední, bezpečnost a životy osob vč. koordinace a organizačního zajištění expertní činnosti;
 4. zajišťování odběru vzorků pro zkoušení a posuzování včetně vyhodnocení laboratorních posudků.

 

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 28. srpna 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu odd.personalni@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „100405/17/0100 Výběrové řízení na služební místo rada / odborný radainspektor technické kontroly Oddělení technické kontroly I, pracoviště Praha“.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 

je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

   Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[1]; nebo poskytnout údaje, které jsou k vyžádání rejstříku trestů nutné, tj. rodné příjmení, rodné číslo, místo, okres a stát narození, a zároveň požádat Českou obchodní inspekci o ověření výpisu v Rejstříku trestů.

dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. v bakalářském nebo magisterském studijním programu.

 

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání vysokoškolského diplomu. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona].

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá čestným prohlášením.

není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží doklad prokazující znalost českého jazyka nebo doklad prokazující, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalostí českého jazyka (§25 odst. 5 ZSS).

 

splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona Služebním předpisem č. 2/2017/SP ústředního ředitele ČOI, kterým se stanoví úroveň znalosti cizího jazyka a odborné požadavky pro vybraná služební místa v České obchodní inspekci, kterým je:

řidičský průkaz skupiny „B“.

     Splněním tohoto požadavku se dokládá kopii řidičského průkazu. 

 

K žádosti dále žadatel přiloží:

strukturovaný profesní životopis.

 

Seznam příloh:

 1. Žádost o přijetí do služebního poměru
 2. Čestné prohlášení o státní občanství ČR
 3. Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání
 4. Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti
 5. Čestné prohlášení o svéprávnost
 6. Výpis z rejstříku trestů
 7. Kopie řidičského průkazu

[1] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.


Žádost o přijetí do služebního poměru OSČ (1) (docx, 26,41 KB)

Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (docx, 11,99 KB)

Čestné prohlášení o státním občanství (docx, 12,05 KB)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SVÉPRÁVNOSTI (docx, 11,87 KB)

Čestné prohlášení o vzdělání (docx, 12,21 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena