Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – pracovník vztahů k veřejnosti – web stránky – Tiskové oddělení

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona o. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – pracovník vztahů k veřejnosti, Tiskové oddělení Ústředního Inspektorátu České obchodní inspekce (ID 1.111.02). V oboru služby 26 - Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa. Místem výkonu služby je Praha. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup na služební místo je listopad 2020. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Služba zahrnuje:
a) Zajišťování administrace webových stránek ČOI a zabezpečování prezentace informací o činnosti ČOI na webových stránkách.
b) Administrace intranetových stránek. Zpracovávání textů, obrázků, videí. Komunikace s jednotlivými pracovišti organizace a koordinace činností spojených se zveřejňováním informací.
c) Zpracovávání podkladů do tiskovin ČOI (výroční zpráva, důležité dokumenty ČOI, osvětové materiály) včetně jejich přípravy pro další grafické zpracování. Komunikace s DTP studii.  Správa public relations, foto a video archivu. Práce s grafickými programy.
d) Příprava, realizace a vyhodnocování komunikačních kampaní a osvětových akcí.
e) Zpracovávání tiskových zpráv, článků a informací pro média.
f) Zajišťování tiskových konferencí – příprava podkladových materiálů, zpracování power-pointových prezentací, organizační podpora   
g) Vedení archivu mediálních výstupů jednotlivých organizačních útvarů ČOI včetně inspektorátů, administrace informací.
h) Zpracovávání periodických plánů mediálních aktivit ČOI.
i) Zajišťování dalších činností podle příkazů představených v rámci platového zařazení a stanovených oborů státní služby;

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 15. října 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu odd.personalni@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy; „Neotvírat a slovy „Čj.: ČOI 131464/20/0100 – Výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – pracovník vztahů k veřejnosti, Tiskové oddělení Ústředního Inspektorátu České obchodní inspekce‘‘.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné o státním občanství prohlášení v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo, popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona je doloženo čestným prohlášením v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo;

d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky1 ; nebo poskytnout údaje, které jsou k vyžádání rejstříku trestů nutné, tj. rodné příjmení, rodné číslo, místo, okres a stát narození, a zároveň požádat Českou obchodní inspekci o ověření výpisu v Rejstříku trestů.

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. v bakalářském nebo magisterském studijním programu.
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání vysokoškolského diplomu nebo dokladu o dosažení vyššího odborného vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 

f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona].
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 věta šestá zákona je doloženo čestným prohlášením v žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo;

g) Není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží doklad prokazující znalost českého jazyka nebo doklad prokazující, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalostí českého jazyka (§25 odst. 5 ZSS).

Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

K žádosti dále žadatel přiloží:
Strukturovaný profesní životopis

Seznam příloh:
Žádost o přijetí do služebního poměru


Žádost ÚI ČOI 20-10-02 (docx, 33,54 KB)

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena