Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rada / odborný rada – právník pracoviště Hradec Králové

Zástupce ústředního ředitele České obchodní inspekce podle § 9 odst. 7 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa – rada / odborný rada – právník Oddělení právního Inspektorátu ČOI Královéhradecký a Pardubický platová třída T 11 (ID 27.010.02.). Místem výkonu práce je Hradec Králové. Služební místo bude v souladu s § 178 odst. 1 a odst. 2 zákona obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou (prosinec 2023). Předpokládaným dnem nástupu je červen 2022.

Požadavky:
a) Bakalářský / magisterský studijní program;
b) občanská a trestní bezúhonnost;

Náplň práce:
a) vyřizuje právní agendy Inspektorátu, včetně příslušné evidence rozhodnutí ve správním řízení;
b) vede správní řízení a zajišťuje úkony ve správním řízení v prvním stupni, vč. podání oznámení příslušnému úřadu;
c) spolupracuje na tvorbě zpráv a informací o kontrolní činnosti, opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin.

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul;
b) datum a místo narození;
c) státní příslušnost;
d) místo trvalého pobytu;
e) datum a podpis.

K přihlášce připojte tyto doklady:
a) životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
c) doklad o dosaženém vzdělání.

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Posuzovány budou přihlášky podané ve lhůtě do 18. května 2022, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Inspektorát ČOI, Královéhradecký a Pardubický, Ing. Mgr. Bc. Milan Malátek, MBA, Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu mmalatek@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Č.j. ČOI 57803/22/0100 Výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – právník Oddělení právního Inspektorátu ČOI Královéhradecký a Pardubický – platová třída T 11„.

Nedoložení splnění formálních požadavků je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Dokumenty zaslané společně s přihláškou, u neúspěšných kandidátů nebudou zasílány zpět, pouze na vyžádání.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena