Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa rada / odborný rada – vedoucí Oddělení služeb pracoviště Plzeň

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa - rada / odborný rada – vedoucí Oddělení služeb Inspektorátu ČOI Plzeňský a Karlovarský – platová třída T 11. Místem výkonu práce je Plzeň. Výše uvedené služební místo bude v souladu s § 178 odst. 1 a odst. 2 zákona obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Předpokládaný nástup je červenec 2019.

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa –  rada / odborný rada – vedoucí Oddělení služeb Inspektorátu ČOI Plzeňský a Karlovarský – platová třída T 11.
Místem výkonu práce je Plzeň.

Výše uvedené služební místo bude v souladu s § 178 odst. 1 a odst. 2 zákona obsazeno zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou – zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou. Předpokládaný nástup je červenec 2019.

Požadavky:
a) bakalářský studijní program / magisterský studijní program;
b) občanská a trestní bezúhonnost;
c) řidičský průkaz skupiny ,,B‘‘.

Náplň práce:
a) agendu podnětů včetně celkové evidence;
b) statistické přehledy, rozbory a jiné informace o činnosti inspektorátu;
c) evidenci úkolů uložených ústředním ředitelem nebo ředitelem odboru příp. vedoucím oddělení ústředního inspektorátu a ředitelem inspektorátu, kontrola jejich plnění;
d) příjem a odesílání písemnosti včetně činností spojených s elektronickým přijímáním a odesíláním dokumentů ve smyslu zákona č.300/2008, ve znění pozdějších předpisů;
e) hospodářsko-administrativní agendu včetně příslušných evidencí;
f) agendu související s užíváním motorových vozidel inspektorátu;
g) informatickou a telekomunikační podporu v rámci inspektorátu, spolupráci s oddělením informatiky;
h) správa budovy;
i) archivaci a skartaci spisů nebo dokumentů.

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul;
b) datum a místo narození;
c) státní příslušnost;
d) místo trvalého pobytu;
e) datum a podpis.

K přihlášce připojte tyto doklady:
a) životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
c) doklad o dosaženém vzdělání.

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.
Posuzovány budou přihlášky podané ve lhůtě do 24. června 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Inspektorát ČOI Plzeňský a Karlovarský, Mgr. Pavel Rusnok, Houškova 33, 326 00 Plzeň, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu prusnok@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Č.j. ČOI  73895/19/O100 Výběrové řízení na místo rada / odborný rada – vedoucí Oddělení služeb Inspektorátu ČOI Plzeňský a Karlovarský“ – platová třída T 11.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena