Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo – ředitel Odboru spotřebitelského poradenství (představený) pracoviště Praha

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada/ředitel odboru v Odboru spotřebitelského poradenství v Ústředním inspektorátu České obchodní inspekce (ID 1.400.01). Na služebním místě je vykonávána státní služba (dále jen „služba") v oboru/oborech služby: 22 - Legislativa a právní činnost; 35 - Ochrana spotřebitele a trhu. Místem výkonu služby je Praha. Funkční období služebního poměru je na dobu 5 let. Předpokládaný nástup do služby na tomto služebním místě je březen 2023. Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.

Hlavní náplň činnosti na služebním místě:
• Celostátní koordinace ochrany zájmu spotřebitele na společném trhu EU,
• Zastupuje ČR ve vztahu k EU ve věci Evropského spotřebitelského centra,
• Řešení mimosoudních spotřebitelských sporů i při přeshraničním nakupování na evropském trhu,
• Řízení poradensko informační služby.

Údaje o složkách platu:
Zveřejnění údajů na www.coi.cz o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.
Služební místo je zařazeno do 13. platové třídy,

Obvyklé výše jednotlivých složek platu naleznete zde.
Údaje o podmínkách výkonu služby naleznete zde

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádostí o zařazení na služební místo podané ve lhůtě do 2. února 2023, tj. v této lhůtě
• doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu (Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1), nebo
• podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, nebo
• podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu odd.personalni@coi.cz, nebo
• podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID x7cab34).
• Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy Výběrové řízení na služební místo ředitel Odboru spotřebitelského poradenství (představený)“.

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel:
a) který je státním občanem České republiky1, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru2 [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě],
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě],
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě]3,
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě]4,
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě]5,
f) který má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě]6.
g) splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona Služebním předpisem č. 5/2018/SP ústředního ředitele ČOI, kterým se stanoví úroveň znalosti cizího jazyka a odborné požadavky pro vybraná služební místa v České obchodní inspekci, kterým je:
odborné zaměření vzdělání – v magisterském studijním programu v oboru právo. Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny;
znalost cizího jazyka – anglický jazyk – stupeň znalostí 2, stupeň znalostí je definován v Rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech ze dne 3. září 2019, čj. MSMT – 24156/2019.7

Další povinné přílohy k žádosti:
a) Strukturovaný profesní životopis (údaje o své dosavadní praxi dle skutečnosti), nedoložení je jedním z důvodů pro vyřazení žádosti
b) Žádost o přijetí do služebního poměru/zařazení na služební místo představeného nalezete zde.
c) Je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971 předložit písemné Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů naleznete: www.coi.cz/o-coi/kariera/
d) Je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971 předložit originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

 

Poučení služebního orgánu

Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:
V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena.

Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán.

V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.

Poučení o možnosti provedení pohovoru v náhradním termínu podle § 27 odst. 5 zákona o státní službě:
V případě řádné omluvy žadatele z účasti na pohovoru mu může být stanoven náhradní termín pouze se souhlasem služebního orgánu, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.

Datum vyvěšení tohoto oznámení na úřední desku ČOI a zveřejnění jeho elektronické verze na www stránkách ČOI: 25. ledna 2023.

Datum sejmutí tohoto oznámení z úřední desky ČOI a odstranění jeho elektronické verze z www stránek ČOI: 2. února 2023.

 

1 Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství (je již zahrnuto ve formuláři žádosti, kde stačí doplnit příslušnou kolonku); uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

2 Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

3 Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením. Toto prohlášení je součástí formuláře žádosti.

4 Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti. Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

5 Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (výučního listu / maturitního vysvědčení / vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání. Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

6 Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením, které je zahrnuto ve formuláři žádosti. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

7 Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího dle Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek úroveň znalosti cizího jazyka. V některých specifických případech lze úroveň znalosti cizího jazyka prokázat i jiným způsobem. Tyto případy a míra uznání pro účely výběrových řízení jsou blíže popsány ve stanovisku sekce pro státní službu Ministerstva vnitra zveřejněného na internetových stránkách Ministerstva vnitra, sekce pro státní službu (záložka „Dokumenty a stanoviska“ => „Stanoviska“).

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena