Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo s označením vrchní referent / rada – inspektor pracoviště Ústí nad Labem

Zástupce ústředního ředitele České obchodní inspekce podle § 9 odst. 7 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa - vrchní referent / rada - inspektor Oddělení kontroly I. Inspektorátu ČOI Ústecký a Liberecký – platová třída T 10 (24.021.14). Místem výkonu práce je Ústí nad Labem. Služební místo bude v souladu s § 178 odst. 1 a odst. 2 zákona obsazené zaměstnancem v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu určitou – zástup za rodičovskou dovolenou (do listopadu 2022). Předpokládaný nástup je květen / červen 2022.

Požadavky:
a) vyšší odborné vzdělání / bakalářský studijní program;
b) občanská a trestní bezúhonnost;
c) řidičský průkaz skupiny ,,B‘‘.

Náplň práce:
a) zajišťuje komplexní kontrolu v provozovnách obchodu a služeb s cílem zabezpečit ochranu spotřebitele, vnitřního trhu a fiskálních zájmů státu;
b) kontroluje dodržování stanovených povinností Zákonem 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Zákonem č. 64/1986 Sb., o ČOI, v platném znění a dalšími právními předpisy v kontrolní pravomoci ČOI;
c) výkon kontroly v oblasti technických požadavků na výrobky a obecné bezpečnosti výrobků, ochrany ovzduší, dle zákona o pohonných hmotách, zákona o obalech;
d) technický dozor a analýzu rizik na výrobcích, identifikace nebezpečí, které výrobek vytváří na úseku ochrany oprávněného zájmu;
e) inspekční a dozorovou činnost nad technickou a jinou způsobilostí složitých technických zařízení a jejich komplexů s odpovědností za životní prostředí, bezpečnost a životy osob;
f) výkon dozoru podle zákona č. 22/1997 Sb., č. 90/2016 Sb. a příslušných nařízení vlády a zákona č. 102/2001 Sb. primárně v oblasti elektro a strojního zařízení
g) kontrolu plnění uložených opatření při kontrolách.
h) zjišťuje u kontrolovaných osob nedostatky, jejich příčiny a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání;
i) provádí odběry vzorků k ověření jakosti, bezpečnosti a způsoby, zda nejsou užívány nekalé obchodní praktiky, zakazuje do zjednání náprav nákup, dodávku, prodej nebo použití výrobku nebo zboží, pokud nesplňují podmínky uvedení na vnitřní trh;

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul;
b) datum a místo narození;
c) státní příslušnost;
d) místo trvalého pobytu;
e) datum a podpis.

K přihlášce připojte tyto doklady:
a) životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
c) doklad o dosaženém vzdělání.

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Posuzovány budou přihlášky podané ve lhůtě do 3. května 2022, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Inspektorát ČOI Ústecký a Liberecký, Ing. Ivo Mrhal, Prokopa Diviše 1386/6, 400 01 Ústí nad Labe, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu mrhal@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Č.j. ČOI 52283/22/0100 Výběrové řízení na služební místo vrchní referent / rada – inspektor Oddělení kontroly I. Inspektorátu ČOI Ústecký a Liberecký“ – platová třída T10.

Nedoložení splnění formálních požadavků je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Dokumenty zaslané společně s přihláškou, u neúspěšných kandidátů nebudou zasílány zpět, pouze na vyžádání.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena