Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo v pracovním poměru právník pracoviště Hradec Králové

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“) vyhlašuje výběrové řízení na služební místo v pracovním poměru právník v České obchodní inspekci v Oddělení právní Inspektorátu Královéhradecký a Pardubický.

Místo výkonu práce: Hradec Králové

Pracovní poměr na dobu: určitou – zástup za rodičovskou dovolenou (prosinec 2023)

Předpokládaný den nástupu: červenec / srpen 2023

Délka stanovené týdenní pracovní doby: 40 hodin

Typ smluvního stavu: pracovní smlouva

ID služebního místa: 27.010.02

 

Hlavní náplň práce:
a) vyřizuje právní agendy Inspektorátu, včetně příslušné evidence rozhodnutí ve správním řízení;
b) vede správní řízení a zajišťuje úkony ve správní řízení v prvním stupni, vč. podání oznámení příslušnému úřadu;
c) spolupracuje na tvorbě zpráv a informací o kontrolní činnosti, opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin.

 

Údaje o složkách platu:
Zveřejnění údajů na www.coi.cz o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib.

Služební místo je zařazeno do 11. platové třídy.

Obvyklé výše jednotlivých složek platu naleznete zde.

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 26. června 2023, tj. v této lhůtě:
a) doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu (Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1),
b) podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
c) podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (odd.personalni@coi.cz), nebo
d) podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (x7cab34),
e) obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Čj. 68105/23/0100 Výběrové řízení na místo právník v České obchodní inspekci v Oddělení právní Inspektorátu Královéhradecký a Pardubický“.

V žádosti požadujeme uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu, na kterou budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo v pracovním poměru se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě],
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě],
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě],
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě]1,
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě]2, tj. bakalářský nebo magisterský studijní program,
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě].

Povinné přílohy k žádosti:
a) Strukturovaný profesní životopis (údaje o své dosavadní praxi dle skutečnosti),
b) Žádost o přijetí do pracovního poměru/zařazení na služební místo naleznete zde.

 

Poučení služebního orgánu

Poučení o doručování ve výběrovém řízení podle § 24 odst. 11 zákona o státní službě:

V průběhu výběrového řízení se doručuje žadateli do datové schránky nebo na elektronickou adresu pro doručování (e-mail), pokud žadatel nemá datovou schránku zřízenu. Pokud žadatel v žádosti elektronickou adresu pro doručování neuvede a nemá zřízenu datovou schránku, bude jeho žádost vyřazena.
Dokument doručovaný žadateli ve výběrovém řízení na elektronickou adresu je doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán, pokud se datová zpráva nevrátila jako nedoručitelná. Pokud nebude možno dokument doručit, protože se datová zpráva vrátí jako nedoručitelná, učiní se neprodleně další pokus o doručení; bude-li i další pokus o doručení neúspěšný, doručí se dokument jiným vhodným způsobem. V takovém případě pak bude platit, že dokument bude doručen pátým dnem ode dne, kdy byl odeslán.
V případě doručování do datové schránky platí, že nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodané písemnosti, ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, je písemnost doručena pátým dnem ode dne, kdy byla odeslána.

V případě řádné omluvy žadatele z účasti na pohovoru mu může být stanoven náhradní termín pouze se souhlasem služebního orgánu, pokud provedení pohovoru v náhradním termínu nebrání řádnému plnění úkolů služebního úřadu.

 

Datum vyvěšení tohoto oznámení na úřední desku ČOI a zveřejnění jeho elektronické verze na www stránkách ČOI: 30. května 2023

Datum sejmutí tohoto oznámení z úřední desky ČOI a odstranění jeho elektronické verze na www stránkách ČOI: 26. června 2023

 

1Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti. Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

2Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (výučního listu / maturitního vysvědčení / vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání. Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena