Rady a informace, práva spotřebitelů

Práva kupujících, resp. jim odpovídající povinnosti podnikatelů při výrobě, dovozu, distribuci a prodeji výrobků, se nacházejí v celé řadě speciálních právních předpisů vztahujících se k té které komoditě, popř. k určité vlastnosti výrobku apod. (Například povinnosti při prodeji pohonné hmoty pro motorová vozidla vyplývají ze zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, v případě potravin se jedná o zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, zatímco hygienické požadavky na složení výrobků pro děti do tří let či výrobků určených pro styk s potravinou vyplývají ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.)

USTANOVENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO PRÁVA S ŠIRŠÍM DOPADEM LZE NALÉZT ZEJMÉNA V TĚCHTO PŘEDPISECH:

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
    Především ustanovení o kupní smlouvě, zejména pak pasáž ohledně prodeje zboží v obchodě, dále ustanovení o tzv. spotřebitelských smlouvách, smlouvách uzavíraných distančním způsobem či mimo obchodní prostory, úprava odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a řada dalších ustanovení na ochranu slabší strany.
  • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
    Stanoví různorodé povinnosti při prodeji výrobků, z nichž lze jako příklad uvést požadavek poctivosti prodeje, zákaz nekalých obchodních praktik, zákaz diskriminace spotřebitele, informační povinnosti ohledně vlastností a způsobu použití výrobků, řádná informace o uplatňování reklamace spotřebitelem a formálně správný průběh reklamačního řízení (nikoli tedy věcná správnost rozhodnutí o reklamaci, zde lze v případě sporu využít postup pro mimosoudní řešení sporů (ADR), více informací ZDE. V případě, že se nepodaří spor urovnat tímto způsobem, je třeba obrátit se na soud či rozhodce).

Více se o problematice REKLAMACÍ dočtete ZDE.

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků

Stanoví obecnou povinnost výrobců a dovozců uvádět na trh pouze bezpečné výrobky. Nebezpečné výrobky je spotřebitel oprávněn vrátit zpět na náklady výrobce či distributora.

  • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
    Upravuje mimo jiné proces sjednávání ceny a způsob označování zboží cenami.
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

VZOROVÝ FORMULÁŘ „ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY VE 14DENNÍ LHŮTĚ“

Při nákupu „na dálku“ (např. e-shop) vzniká spotřebiteli automaticky právo na odstoupení od smlouvy do 14ti dnů bez udání důvodu (§ 1829 občanského zákoníku). Vzor pro odstoupení od smlouvy  ZDE.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena