V červnu ČOI zjistila v jakosti pohonných hmot více závad (Průběžná zpráva za červen a 1. pololetí roku 2012)

(Praha, 18. červenec 2012) Více než dvojnásobně se oproti květnovým výsledkům zvýšil počet nejakostních vzorků pohonných hmot odebraných v červnu Českou obchodní inspekcí. Z celkového počtu 221 kontrolovaných nevyhovělo jakostním požadavkům 12 vzorků, tj. 5,4 % (v květnu 2,1 %). Z toho byly u 4 vzorků benzinu Super 95, 2 vzorků motorové nafty a jednoho vzorku LPG zjištěné odchylky tak závažné, že budí podezření na neoprávněnou manipulaci s těmito pohonnými hmotami. Česká obchodní inspekce bude nadále situaci na trhu s palivy monitorovat a v rámci možností plánuje další zvýšení počtu odebraných vzorků.

Vzorky paliv ke kontrole jakosti byly průběžně odebírány u čerpacích stanic na území České republiky. Sledování a monitorování jakosti pohonných hmot provádí ČOI podle ustanovení zákona č. 311/ 2006 Sb. a vyhlášky č. 133/2010 Sb. V průběhu června 2012 bylo celkem zkontrolováno 221 vzorků benzinů, naft, směsného paliva, biopaliva, LPG, CNG a Ethanolu E85, z nichž nevyhovělo jakostním požadavkům 12 vzorků, tj. 5,4 %.

Výsledky kontrol v červnu

V měsíci červnu byly zjištěny závady u 4 vzorků motorového benzinu, 5 vzorků motorové nafty, 2 vzorků směsného paliva a 1 vzorku LPG. U 7 vzorků z celkem 12 nevyhovujících (tj. 4 vzorků benzinu Super95, 2 vzorků motorové nafty a jednoho vzorku LPG) byly odchylky tak závažné, že budí podezření na neoprávněnou manipulaci s těmito pohonnými hmotami.

Nevyhovující vzorky v %

Období roku 2012

benziny

motorová nafta

směsné palivo*

FAME*

LPG

CNG*

Ethanol* E85

Celkem

Leden

2,3

5,0

0,0

33,3

0,0

0,0

neodebrán

3,7

Únor

0,0

3,8

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,3

Březen

0,0

5,9

0,0

0,0

7,7

0,0

0,0

3,6

Duben

0,0

9,1

33,3

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

Květen

1,1

3,7

0,0

neodebrán

0,0

0,0

neodebrán

2,1

Červen

4,6

5,1

40

0,0

4,3

0,0

0,0

5,4

*  v tržní síti k dispozici v omezeném množství

Z  98 odebraných vzorků motorové nafty nevyhovělo požadavkům příslušné jakostní normy celkem 5 vzorků (5,1 %). U 2 z nich byla zjištěna odchylka v bodu vzplanutí, ve dvou případech nevyhověly vzorky teplotě předestilovaného 95 % objemu (teplota byla vyšší oproti technické normě) a jeden z nich i parametru předestilovaného objemu při 350°C. V jednom případě byl překročen limitní obsah síry. Výsledky podle druhů pohonných hmot včetně zjištěných nevyhovujících kriterií jsou uvedeny v příloze.

U motorových benzinů nevyhověly požadavkům na stanovenou jakost 4 vzorky (4,6 %) z 87 kontrolovaných.  Ve všech  čtyřech případech (4,6 %) byla zjištěna nižší oktanová čísla výzkumnou (OČVM) i motorovou metodou (OČMM) a 3 vzorky (3,4 %) nevyhověly ani v jakostním parametru konec destilace.

Z celkového počtu 5 odebraných a odzkoušených vzorků směsné motorové nafty (SMN 30) nevyhověly 2 vzorky (40,0 %), a to v bodu vzplanutí.

U LPG nevyhověl požadavkům jakostních norem 1 vzorek z 23 odebraných (4,3 %), u něhož bylo zjištěno nižší oktanové číslo (OČMM).

Závěr
Jakost pohonných hmot odebraných a kontrolovaných Českou obchodní inspekcí se v červnu oproti květnu výrazně zhoršila, a to z 2,1 % na 5,4 %. Rozbory odebraných vzorků prokázaly odchylky od jakostních norem u 4 vzorků motorového benzinu, 5 vzorků motorových naft, 2 vzorků směsné motorové nafty (SMN 30) a 1 vzorku LPG. Bez zjištění prošly kontrolou jakosti vzorky FAME, CNG a Ethanolu E85.  Překročení horní přípustné hranice obsahu biosložek v pohonných hmotách nebylo v měsíci červnu zjištěno.

U motorové nafty došlo v červnu ke zhoršení zjišťované jakosti z  3,7 % na 5,1 %, u benzinu je rozdíl oproti květnu ještě vyšší – z 1,1 % na 4,6 %. Požadavkům příslušných jakostních norem rovněž nevyhověl jeden vzorek LPG, tj. 4,3 %, a také 2 vzorky směsné motorové nafty SMN 30, což představuje vzhledem k nízkému počtu odběrních míst a odebraných vzorků 40,0 %.

Z celkového počtu 221 odebraných vzorků bylo 6 odzkoušeno s využitím mobilní laboratoře. Tyto vzorky vyhověly požadavkům příslušných norem.

Porovnání jakosti pohonných hmot za 1. pololetí 2011 a 2012

V 1. pololetí  roku 2012 se ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 jakost pohonných hmot zlepšila, a to i přes odchylky v jednotlivých měsících roku. V období ledna až června 2012 zkontrolovala ČOI jakost celkem 1377 odebraných vzorků paliv, z nichž nevyhovělo jakostním požadavkům 50 vzorků, tj. 4,3 %. Za stejné období loňského roku bylo ke kontrole odebráno 1143 vzorků a nevyhovělo 49 vzorků, tj. 4,3 %.  Za prodej nejakostních pohonných hmot bylo pravomocně uloženo  v 1. pololetí 41 pokut v celkové výši 11,2 mil. Kč.

Jen nízký pokles nejakostních vzorků zaznamenaly motorové nafty, a to z 1,7 % na 1,2 % , a  benziny – z 5,7 % na 5,3 %. K výraznějšímu zlepšení jakosti došlo u FAME a Ethanolu E85. Naopak zvýšení počtu nevyhovujících vzorků bylo zaznamenáno u směsného paliva (z 13,8 % na 20,8 %) a u LPG (z 0 % na 2,0 %). Vyšší procento nevyhovujících vzorků směsného paliva (SMN 30) a zkapalněného ropného plynu LPG v roce 2012 je důsledkem nižšího počtu odběrů vzorků vzhledem k menšímu počtu odběrných míst.

Nevyhovující vzorky v %

Období

benziny

motorová nafta

směsné palivo*

FAME*

LPG

CNG*

Ethanol* E85

celkem

1. pol. 2011

1,7

5,7

13,8

25,0

0

0

28,6

4,3

1. pol. 2012

1,2

5,3

20,8

9,1

2,0

0

0

3,6

*  v tržní síti k dispozici v omezeném množství

Souběžně se standardními odběry vzorků byly na čerpacích stanicích v 1. pololetí operativně kontrolovány pohonné hmoty s využitím mobilní laboratoře a terénních pracovníků společnosti SGS Czech Republic, s.r.o. Cílem těchto operativních kontrol bylo zejména rychlé prověření podání spotřebitelů a zásahy při podezření na závažné porušení jakosti paliv. Předností využití mobilní laboratoře je, že v případě, kdy je potvrzen prodej nejakostního paliva, lze okamžitě uložit zákaz jeho prodeje do doby zjednání nápravy, a tím účinně chránit spotřebitele.

Z celkového počtu 1377 vzorků bylo 31 vzorků odebráno s využitím mobilní laboratoře. Prodej nejakostního paliva byl prokázán ve třech případech, kdy byl následně uložen zákaz prodeje nevyhovující pohonné hmoty do doby zjednání nápravy.

Z důvodů zvýšeného výskytu nekvalitních pohonných hmot v tržní síti bude Česká obchodní inspekce nadále situaci na trhu s palivy monitorovat a v rámci možností odběr vzorku ještě zvýší.  Při šetření podání spotřebitelů bude i nadále provádět operativní kontroly s využitím mobilní laboratoře.

Celá tisková zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97
Přílohy ke stažení ve formátu PDF


Celá zpráva zde:

0718-tz-pohonne-hmoty-cerven-2012.doc (, 59,50 KB)

monitoring-a-sledovani-jakosti-pohonnych-hmot-cerven-2012.xls (, 37,00 KB)

monitoring-a-sledovani-jakosti-pohonnych-hmot-leden-cerven-2012.xls (, 38,50 KB)

porovnani-celkovych-vysledku-s-vysledky-clenskych-firem-cappo-2.xls (, 29,50 KB)

porovnani-jakosti-pohonnych-hmot-v-roce-2011-a-2012-za-obdobi-leden-az-cerven.xls (, 37,00 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena