Spory českých spotřebitelů s podnikateli z jiných států EU

 

V případě přeshraničního sporu s podnikatelem se sídlem z jiného státu EU mohou spotřebitelé využít několik možností pro jeho řešení mimosoudní nebo soudní cestou.

Síť Evropských spotřebitelských center (ECC-Net)

Evropské spotřebitelské centrum ČR (ESC ČR) poskytuje informace o právech spotřebitelů na společném evropském trhu a bezplatně pomáhá a radí spotřebitelům v jejich sporech s podnikateli z jiných zemí Evropské unie, Norska a Islandu. Financováno je Evropskou komisí a Českou obchodní inspekcí, při níž působí. ESC ČR je členem sítě Evropských spotřebitelských center (ECC-Net).

Řešení případu prostřednictvím sítě ESC je obvykle nejméně formalizovaným způsobem řešení sporu. Spotřebitel se obrací na pobočku sítě ESC ve státě svého bydliště. Toto centrum případ zpracuje a v případě potřeby jej předá k řešení s podnikatelem partnerskému centru ve státě, kde má podnikatel sídlo. Spotřebitel i podnikatel tak mohou komunikovat ve svém jazyce, jednotlivá centra zároveň sdílí potřebné informace o právní úpravě v příslušném státě.

Asistence sítě ESC je založena na poradenství a mediaci. ESC tedy nemůže ve sporu vydat právně závazné rozhodnutí.

Pro více informací nebo žádost o asistenci v konkrétním sporu se můžete obrátit na ESC ČR

 

Evropské spotřebitelské centrum ČR 

Gorazdova 1969/24

120 00 Praha 2

web: www.evropskyspotrebitel.cz

e-mail: ECCNET-CZ@ec.europa.eu 

tel.: 296 366 155.

 

Subjekty mimosoudního řešení sporů (ADR) v zahraničí

Pokud zakoupíte zboží nebo objednáte službu od podnikatele se sídlem v jiném členském státě EU, měl by Vám být k dispozici alespoň jeden subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V praxi je obvykle nejefektivnější se obracet na subjekt mimosoudního řešení sporu, k němuž se podnikatel přihlásil nebo jehož je členem. Může se jednat např. o profesní sdružení v oboru nebo ADR specializované na určitou problematiku, např. cestování. Tyto informace by měly být dostupné na internetových stránkách podnikatele.

Pokud si podnikatel ADR, k němuž se hlásí, nezvolil, je obvykle pro spotřebitele nejefektivnější zvolit ADR ve státě sídla podnikatele. Práva a povinnosti subjektů ADR se v jednotlivých státech liší. Některé subjekty ADR mohou vydávat právně závazná rozhodnutí, jiné toto oprávnění nemají. V některých případech může být účast podnikatele na mimosoudním řešení sporu povinná, v jiných se podnikatel účastní pouze dobrovolně. ADR může být pro spotřebitele zdarma, nebo může být zpoplatněno.

 

Jak nalézt subjekt mimosoudního řešení sporu v zahraničí?

Seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dostupný na internetových stránkách Evropské komise.

Na těchto webových stránkách je možné vyhledávat subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle jednotlivých států a oblastí sporů, které mohou projednávat. Dále je možné získat informace o tom, v jakém jazyce je ADR vedeno, zda je zpoplatněno a zda je výsledek právně závazný. U každého subjektu ADR jsou také k dispozici kontaktní údaje.

 

Řešení sporů online (ODR)

Evropskou platformu pro řešení sporů on-line provozuje Evropská komise s cílem přispět k větší bezpečnosti a spravedlivosti nakupování on-line prostřednictvím přístupu ke kvalitním nástrojům pro řešení sporů.

Po vyplnění elektronického formuláře platforma ODR Vaši žádost o řešení sporu oznámí podnikateli. Platforma následně umožňuje přímou komunikaci mezi podnikatelem a spotřebitelem a dohodu na výběru oboustranně přijatelného subjektu mimosoudního řešení sporů (ADR). Platforma nemůže ve věci vydat právně závazné rozhodnutí o předmětu sporu, jejím účelem je usnadnit stranám sporu komunikaci a výběr subjektu ADR. Pokud strany k dohodě do 90 dnů nedospějí, ODR je ukončeno.

 

Mimosoudní řešení sporů České obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce může na návrh spotřebitele zahájit mimosoudní řešení sporu s podnikatelem se sídlem v zahraničí, jestliže k plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb dochází na území České republiky nebo souvisí-li plnění smlouvy s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky.

Přestože mohou být splněny podmínky pro zahájení mimosoudního řešení sporu, doporučujeme v případě zahraničních podnikatelů využít spíše jednu z výše popsaných alternativ. Zahraniční podnikatelé obvykle neznají subjekt mimosoudního řešení sporů mimo svou domovskou zemi a zřídka s ním při řešení sporu spolupracují. ČOI nemůže v rámci ADR vydat právně závazné rozhodnutí. V případě, kdy podnikatel nemá zájem na mimosoudním řešení sporu spolupracovat, nelze dohody o předmětu sporu dosáhnout.

 

Řešení sporu soudní cestou

V případě, že se nepodaří nalézt mimosoudní řešení sporu, nezbývá než se obrátit na soud.

Pokud se rozhodnete obrátit se na soud, je nejprve třeba určit stát, jehož soudy jsou k rozhodnutí o sporu příslušné. V přeshraničních sporech v rámci EU je příslušný soud určován podle pravidel Nařízení Brusel I. Obecné pravidlo říká, že k rozhodnutí o předmětu sporu je příslušný soud v místě sídla nebo bydliště žalované strany. Z tohoto pravidla však existuje řada výjimek, včetně některých spotřebitelských sporů. Např. v případě dodání zboží do bydliště spotřebitele může obvykle o sporu z kupní smlouvy rozhodovat soud v místě, kde dochází k dodávce zboží.

Ve sporech v rámci EU existují zjednodušené formy přeshraničních soudních řízení – evropský platební rozkaz a řízení o drobných nárocích.

Další užitečné informace jsou k dispozici na stránkách e-justice Evropské komise.

 

Před podáním žaloby doporučujeme konzultaci s advokátem. Seznam advokátů je dostupný na internetových stránkách České advokátní komory.

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena