Spolupráce s kontrolními orgány

1. ŽIVNOSTENSKÉ ÚŘADY

Spolupráce ČOI s živnostenskými úřady je velmi úzká a na dobré úrovni, v souladu s Usnesením vlády č. 1316 ze dne 15. listopadu 2006. Společné kontroly pracovníků ČOI a obecních živnostenských úřadů se na základě Dohody o koordinaci výkonu kontrolní činnosti mezi Českou obchodní inspekcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR odborem živností týkají dozoru nad dodržováním předpisů, v nichž se dozorové kompetence obou orgánů překrývají nebo se o ně dělí, zejména zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zák. č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v nočních hodinách.
Spolupráce spočívá rovněž v konzultacích, výměně informací a ve vzájemném využívání dozorových pravomocí pro vlastní výstupy z dozorové činnosti.

2. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

Spolupráce probíhá na základě dohody uzavřené dne 15. srpna 2014 mezi ČOI a GŘC. Dohoda se týká spolupráce stran při výkonu dozorové činnosti a klade si za cíl odstranění duplicitních a opakovaných kontrol hospodářských subjektů, zajištění jednotné aplikace právních předpisů v působnosti jednotlivých orgánů, vzájemnou výměnu informací týkajících se výkonu dozoru a podporu v oblasti vzdělávání. Součástí dohody je i úprava postupů obou orgánů dozoru av případě aplikace nařízení Evropského  parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se ruší nařízení  (EHS) č. 339/93, při uvádění výrobků na evropský trh. Nezanedbatelnou součástí dohody je i výměna informací mezi signatáři smlouvy v oblasti kontroly pohonných hmot, značení a prodeje lihovin a tabákových výrobků a zjištění v oblasti zákona o spotřebních daních. Spolupráce probíhá i v dalších oblastech výkonu dozoru, kde oba dozorové orgány společně působí.

3. ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD

K uzavření dohody o spolupráci došlo v druhé polovině roku 2007. Došlo k výměně kontaktů na pověřené pracovníky na odborných pracovištích ČTÚ a inspektorátech ČOI, a k zahájení příprav k realizaci společných kontrol, konkrétně k seznámení s vybavením ČTÚ, využitelným k měření v terénu i laboratořích.
Byla jmenovaná pracovní skupina k projednání sporných nebo nejasných případů, která předložila okruhy společných témat, týkajících se uvádění na trh, distribuce, prodeje a používání rádiových a telekomunikačních koncových zařízení, nabídky a poskytování služeb elektronických komunikací, u nichž je třeba přesně vymezit věcnou příslušnosti dle problematiky. Oboustranným cílem je zefektivnění spolupráci při předávání podnětů a dotazů spotřebitelské i odborné veřejnosti a ujednocení procesních postupů odborů ČTÚ a inspektorátů ČOI v těchto věcech.

4. ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Společným cílem spolupráce je nejen kontrolní činnost, ale zejména prevence. Dohoda o spolupráci na rok 2008 mezi ČOI a ČIŽP byla uzavřena v listopadu 2007. Je zaměřena na kontroly sběrných surovin, vrakovišť a plnění povinností výrobců a dovozců obalů (balených výrobků). Významná je rovněž spolupráce v oblasti uvádění některých výrobků na trh. Jedná se především o paliva a to ať již v jejich kapalné, plynné nebo pevné podobě, kotle na spalování těchto paliv, atp. Ochrana ovzduší se stává jednou ze zásadních problematik, na jejímž řešení se podílí ČOI.

5. POLICIE

Spolupráce s Policií ČR, respektive jejími jednotlivými složkami je v některých případech nezbytnou součástí kontrolní činnosti ČOI. Policie ČR v rámci této spolupráce často plní úlohy ozbrojené složky, která zajišťuje bezpečnost pracovníků ČOI vykonávajících kontrolu a v rámci této činnsoti plní i úkoly náležející výhradně do její působnosti. Úzká spolupráce s Policií ČR je realizována i v oblasti nakládání s pohonnými hmotami, při  kontrolních akcích zaměřených na ochranu zdraví před škodlivými účinky návykových látek, atp. Spolupráce je realizována  jak formou přímé účasti jednotlivých složek Policie ČR na kontrolách, tak formou výměny informací majících vztah k jednotlivým oblastem dozoru. Spolupráce probíhá jak na úrovni vyšších složek jednotlivých orgánů, popřípadě specializovaných útvarů Policie ČR, tak na realizační úrovni, kde se na jejím napňování podílí především jednotlivé regionální inspektoráty ČOI a krajská ředitelství Policie ČR.

6. ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Za významnou a to zejména ve vztahu k uvádění výrobků na trh, harmonizaci technických požadavků na stanovené výrobky, je potřeba označit spolupráci s ÚNMZ. Tato spolupráce je z hlediska svého trvání jedna z nejdelších a je založena především na poskytování a předávání informací vztahujících se k technickým požadavkům na výrobky uváděné na trh EU, metrologii, fungování systému státního zkušebnictví  a mnoha dalším oblastem s významným vlivem na kontrolní činnost ČOI. Pracovníci ČOI aktivně působí v pracovních skupinách založených ÚNMZ, popřípadě jeho odbory, jejichž účelem je řešit systémové i aktuální problémy normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.

7. DALŠÍ SPOLUPRÁCE

ČOI spolupracuje i s dalšími orgány státní správy a to ať již na úrovni regionálních inspektorátů nebo na úrovni ústředního inspektorátu. Jedná se například o spolupráci v oblasti tvorby a připomínkování návrhů zákonů, předávání a poskytování zkušeností z kontrolní činnosti, předávání informací a zjištění z kontrol k dalšímu využití, realizace společných kontrol a další. V této souvislosti  ČOI spolupracuje například se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Hlavním hygienikem ČR, respektive hygienickými stanicemi, obcemi, obecní policií, Českým báňským úřadem, Českým metrologickým institutem, Drážním úřadem a dalšími dozorovými orgány. Intenzivní spolupráce probíhá rovněž mezi ČOI a Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena