Spolupráce s kontrolními orgány

 

1. ŽIVNOSTENSKÉ ÚŘADY

Spolupráce ČOI s živnostenskými úřady je založena Usnesením vlády č. 1316 ze dne 15. listopadu 2006. Společné kontroly pracovníků ČOI a živnostenských úřadů se na základě Dohody o koordinaci výkonu kontrolní činnosti mezi Českou obchodní inspekcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR odborem živností týkají především dozoru nad dodržováním právních předpisů, v nichž se dozorové kompetence obou orgánů překrývají nebo se o ně dělí. Jedná se zejména o zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zák. č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v nočních hodinách a některé další zákony, jako například zákon o povinném značení lihu. Spolupráce se rovněž zaměřuje na vzájemné konzultace, výměnu informací a sdílení poznatků z vlastní dozorové činnosti. Realizace společných kontrol, zejména v případech sdílených kompetencí, má pak pozitivní dopad na kontrolované subjekty spočívající ve snížení jejich administrativní zátěže.

2. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL

Spolupráce probíhá na základě dohody ze dne 15. srpna 2014 uzavřené mezi ČOI a GŘC v aktuálním znění. Dohoda se týká spolupráce stran při výkonu dozorové činnosti a klade si za cíl odstranění duplicitních a opakovaných kontrol hospodářských subjektů, zajištění jednotné aplikace právních předpisů v působnosti jednotlivých orgánů, vzájemnou výměnu informací týkajících se výkonu dozoru a podporu v oblasti vzdělávání. Součástí dohody je i úprava postupů obou orgánů dozoru v případě aplikace nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, při uvádění výrobků na evropský trh. Nezanedbatelnou součástí dohody je i výměna informací mezi signatáři smlouvy v oblasti kontroly pohonných hmot, značení a prodeje lihovin a tabákových výrobků a zjištění v oblasti zákona o spotřebních daních. Spolupráce probíhá i v dalších oblastech výkonu dozoru, kde oba dozorové orgány společně působí.

3. ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD

K uzavření dohody o spolupráci došlo v druhé polovině roku 2007. Došlo k výměně kontaktů na pověřené pracovníky na odborných pracovištích ČTÚ a inspektorátech ČOI, a k zahájení příprav k realizaci společných kontrol. Hlavním úkolem v počátku spolupráce bylo  vymezení věcné působnosti obou orgánů pří výkonu dozoru nad trhem, zejména v oblasti poskytování služeb elektronických komunikací a uvádění na trh, distribuce, prodeje a používání rádiových a telekomunikačních zařízení. V současné době se s ohledem na změny právních předpisů, které prakticky celou oblast výkonu dozoru nad poskytováním služeb elektronických komunikací svěřili do působnosti ČTÚ, spolupráce obou orgánů soustřeďuje především na uvádění rádiových zařízení na trh a jejich provoz.

4. POLICIE

Spolupráce s Policií ČR, respektive jejími jednotlivými složkami je v některých případech nezbytnou součástí kontrolní činnosti ČOI. Policie ČR v rámci této spolupráce často plní úlohy ozbrojení složky, která zajišťuje bezpečnost pracovníků ČOI vykonávajících kontrolu a v rámci této činnosti plní i úkoly náležející výhradně do její působnosti. Úzká spolupráce s policií ČR je realizována v oblasti nakládání s pohonnými hmotami, při kontrolních akcích zaměřených na ochranu zdraví před škodlivými účinky návykových látek, atp. Spolupráce je realizována jak formu přímé účasti jednotlivých složek Policie ČR na kontrolách, tak formou výměny informací majících vztah k jednotlivým oblastem dozoru. Spolupráce probíhá jak na úrovni vyšších složek jednotlivých orgánů, popřípadě specializovaných útvarů Policie ČR, tak na realizační úrovni, kde se jejím naplňování podílí především jednotlivé regionální inspektoráty ČOI a krajská ředitelství Policie ČR.

5. ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI, METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

Za významnou a to zejména ve vztahu k uvádění výrobků na trh, harmonizaci technických požadavků na stanovené výrobky, je potřeba označit spolupráci s UNMZ. Tato spolupráce je z hlediska svého trvání jedna z nejdelších a je založena především na poskytování a předávání informací vztahujících se k technickým požadavkům na výrobky uváděné na trh EU, metrologii, fungování systému státního zkušebnictví a mnoha dalším oblastem s významným vlivem na kontrolní činnost ČOI. Pracovníci ČOI aktivně působí v pracovních skupinách založených ÚNMZ, popřípadě za jeho podpory, jejichž účelem je řešit systémové i aktuální problémy normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.

6. DALŠÍ SPOLUPRÁCE

ČOI spolupracuje i s dalšími orgány státní správy a to ať již na úrovni regionálních inspektorátů anebo na úrovni ústředního inspektorátu. Jedná se například o spolupráci v oblasti tvorby a připomínkování návrhů zákonů, předávání a poskytování zkušeností z kontrolní činnosti, předávání informací a zjištění z kontrol k dalšímu využití, realizace společných kontrol a další. V této souvislosti ČOI spolupracuje například se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, Hlavním hygienikem ČR, respektive hygienickými stanicemi, obcemi, obecní policií, Českým báňským úřadem, Českým metrologickým institutem, Finančně analytickým úřadem a dalšími dozorovými orgány. Intenzivní spolupráce probíhá rovněž mezi ČOI a Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva v oblasti kontrol pyrotechnických výrobků. Cílem spolupráce je především koordinace kontrolní činnosti a předávání poznatků a zkušeností z výkonu kontrolní činnosti.

 

 

 

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena