Účast v systémech a strukturách EU

 

1. VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM RAPEX

RAPEX (Rapid Alert System for  Non-Food Products) je rychlý výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru, výjimkou jsou farmaceutické výrobky. Slouží k oznamování přímého i nepřímého rizika ohrožení zdraví nebo bezpečnosti spotřebitelů, kteří by se s nebezpečnými výrobky dostali do styku.
Cílem systému RAPEX je zajistit rychlou výměnu informací mezi členskými státy EU, Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Evropskou komisí o opatřeních, která státy přijaly, aby zabránily, omezily nebo podmínily uvádění na trh nebo používání výrobků, jež mohou představovat výše uvedená rizika. Součástí oznamování do systému RAPEX jsou vedle donucovacích opatření uložených příslušnými dozorovými orgány také dobrovolná opatření výrobců a distributorů. Kontaktním bodem výstražného systému RAPEX za Českou republiku vůči Evropské komisi je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.
Právní základ systému RAPEX je dán Směrnicí Evropského Parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků a v České republice je implementován zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a nařízením vlády ČR č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků. Výstražný systém RAPEX obsahuje veřejnou část, která je určena pro spotřebitele, jiné uživatele a výrobce a která je dostupná prostřednictvím webové stránky 
http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm v anglickém jazyce.

Video popisující fungování systému RAPEX je dostupné v českém jazyce na webové stránce http://europa.eu/!pP97yW.

Informace o nebezpečných výrobcích nahlášených dozorovými orgány jsou zveřejňovány každý týden v pátek a jsou k dispozici v českém jazyce na webové stránce https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications&lng=cs.

Pracovníci národních dozorových orgánů, celní správy a administrativy EU využívají neveřejného přístupu do výstražného systému RAPEX, která je určena pro zadávání a výměnu informací o nebezpečných výrobcích mezi dotčenými organizacemi.

2. INFORMAČNÍ SYSTÉM ICSMS

Informační systém ICSMS (Information and Communication System on Market Surveillance) slouží zejména pro dozorové orgány pro rychlou a efektivní výměnu informací o kontrolovaných výrobcích. Obsahuje veřejnou část, která je určena pro spotřebitele, jiné uživatele a výrobce, kteří zde mohou vidět základní informace o výrobcích a jejich neshodách s příslušnými výrobkovými směrnicemi nebo harmonizovanými normami. Neveřejná část tohoto systému, která je určena pro pracovníky dozorových orgánů, celní správy a administrativy EU obsahuje konkrétní informace týkající se kontroly výrobků zařazených do systému ICSMS. Česká obchodní inspekce je národním administrátorem systému ICSMS a současně kontaktním bodem za Českou republiku pro Evropskou komisi v této věci. Informační systém ICSMS nabývá v současné době na důležitosti, a to z důvodu jeho postupného přímého propojování s výstražným systémem RAPEX, které se týká veškerých dat o výrobcích spadajících pod všechny výrobkové směrnice a nařízení Evropské unie. Současně se prostřednictvím systému ICSMS oznamují a poskytují informace o opatřeních podle ochranných doložek (Safeguard Clauses) jednotlivých sektorových směrnic Evropské unie mezi členskými státy. Odborní pracovníci České obchodní inspekce se také zúčastňují jednání pracovní skupiny IMP-ICSMS (Expert Group on the Internal Market for Products), která se zabývá rozvojem tohoto informačního systému.

Informace o informačním systému ICSMS a o vyhledávání výrobků zařazených v něm jsou dostupné prostřednictvím webové stránky https://webgate.ec.europa.eu/icsms/?locale=cs v českém jazyce.

3. INFORMAČNÍ SYSTÉM CIRCABC

Informační systém Evropské komise CIRCABC (Communication and Information Resource Centre Administrator, Businesses and Citizens) je IT vícejazyčná platforma vytvořená pro sdílení zdrojů, informací uživateli a pro ulehčení jejich vzájemné spolupráce. Informační systém CIRCABC je využíván celou řadou institucí spadajících pod Evropskou komisi a dále externími členy těchto organizací, kam spadají i různé mezinárodní pracovní skupiny. Česká obchodní inspekce využívá tohoto systému například v rámci pracovních skupin ADCO, kterých je členem a které v informačním systému CIRCABC používají své vyhrazené pracovní prostory (části). Vstup do informačního systému CIRCABC je pro registrované uživatele přístupný prostřednictvím webové stránky https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp.

4. PRACOVNÍ SKUPINY ADCO

Česká obchodní inspekce je od roku 2004 registrovaným členem většiny mezinárodních pracovních skupin ADCO (Administrative Cooperation Groups) Evropské komise, které se zabývají problematikou jednotlivých sektorových směrnic. Odborní pracovníci ČOI se například zúčastňují zasedání pracovních skupin ADCO LVD (směrnice pro nízkonapěťová zařízení), ADCO EMC (elektromagnetická kompatibilita), ADCO MI (směrnice o měřidlech a směrnice o váhách s neautomatickou činností), ADCO TOYS (směrnice o bezpečnosti hraček), ADCO ATEX (směrnice pro zařízení ve výbušném prostředí), ADCO GAD (směrnice o spotřebičích plynných paliv), ADCO PED (směrnice o tlakových zařízeních), ADCO TPED (směrnice o přepravitelných tlakových zařízeních), ADCO MACHINERY (směrnice o bezpečnosti strojních zařízení), ADCO CPR (směrnice o stavebních výrobcích), ADCO PPE (směrnice o osobních ochranných prostředcích), ADCO TEXTILE (směrnice o textilních výrobcích) a WG Network (směrnice o obecné bezpečnosti výrobků). Česká obchodní inspekce se také zúčastňuje některých mezinárodních dozorových akcí, které jsou vyhlašovány pracovními skupinami ADCO, například kontrol vařičů nebo varných desek pro použití v karavanech, kterou organizovala pracovní skupiny ADCO GAD.

5. ORGANIZACE PROSAFE

Česká obchodní inspekce je členem neziskové profesní organizace PROSAFE, která na základě smlouvy s Evropskou komisí koordinuje testování výrobků spadajících pod různé výrobkové směrnice v akreditovaných zkušebních laboratořích. Tyto mezinárodní dozorové akce (Joint Actions – JA) jsou spolufinancovány EU. V posledních letech se Česká obchodní inspekce zúčastnila několika dozorových akcí pořádaných touto organizací, a to se zaměřením na testování hraček, výrobků péče o dítě, elektrických spotřebičů, nářadí a měřící techniky. V rámci mezinárodní dozorové akce probíhající v letech 2015 a 2016 se Česká obchodní inspekce zúčastnila mezinárodních dozorových akcí zaměřených na plastové hračky, zařízení dětských hřišť, volně stojící mixéry, ruční šlehače a topinkovače a kotoučové pily. Současně se odborní pracovníci České obchodní inspekce zúčastňují i jiných mezinárodních aktivit této organizace, např. v oblasti analýzy rizik pro jednotlivé výrobkové oblasti nebo v oblasti osvědčených postupů v oblasti dozoru a kontrol na vnitřním trhu apod. Česká obchodní inspekce plánuje zúčastnit se takovýchto mezinárodních dozorových akcí pod patronací organizace PROSAFE i v budoucnosti.

Informace o organizaci PROSAFE a o jejich aktivitách v oblasti koordinace provádění mezinárodních dozorových akcích je dostupná prostřednictvím webové stránky www.prosafe.org.

6. SPOLUPRÁCE S EVROPSKOU KOMISÍ A S NÁRODNÍMI DOZOROVÝMI ORGÁNY ZEMÍ EU

Česká obchodní inspekce zasílá podle článku 18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, Evropské komisi za sebe a za jiné národní dozorové orgány spadající pod gesci tohoto Nařízení roční plán dozoru nad trhem.
Stěžejní spolupráce na konkrétních mezinárodních dozorových akcích a výměna informací mezi národními kontrolními orgány probíhá zejména na úrovni pracovních skupin ADCO a na úrovni pracovních skupin organizace PROSAFE.
Díky této administrativní spolupráci a vzájemné výměně informací došlo k zefektivňování prováděných kontrol a tato setkání rovněž napomohla k vyjasnění stanovisek a ke sjednocení postupů národních dozorových orgánů při řešení možných problémů u různého sortimentu spotřebitelských výrobků při praktickém dozoru na vnitřním trhu.

7. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ AKTIVITY

Kromě mezinárodních dozorových akcí pořádaných organizací PROSAFE a pracovními skupinami ADCO se odborní pracovníci České obchodní inspekce dále zúčastňují jednání pracovní skupiny IMP-MSG.
Česká obchodní inspekce se také podílí i na twinningových programech. V roce 2016 se zúčastnila twinningového projektu Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pod názvem „Posílení kapacit Národní infrastruktury kvality (NQI) a služeb posuzování shody (CA) v Srbské republice“, v rámci kterého odborní pracovníci České obchodní inspekce uskutečnili prezentace pro zástupce srbského Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zdravotnictví a Národního metrologického institutu.
Informace o zahraničních aktivitách České obchodní inspekce jsou pravidelně zveřejňovány ve Výročních zprávách a v Závěrečných účtech organizace, které jsou veřejně dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

8. SYSTÉM CPCS

Česká obchodní inspekce spolupracuje s dozorovými orgány z jiných členských států Evropské unie také na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele. V příloze tohoto nařízení jsou vyjmenovány směrnice a nařízení, na které se toto nařízení vztahuje. Nařízení stanovuje pravidla a podmínky spolupráce mezi příslušnými orgány členských států Evropské unie a Evropskou komisí.
Pro usnadnění výměny informací a podávání žádostí o vymáhání byla vytvořena elektronická databáze spravovaná Evropskou komisí tzv. CPCS (Consumer Protection Cooperation System). V rámci systému je možné žádat o informace, sdílet informace upozorňující na možné porušování práv spotřebitelů, žádat o donucovací opatření či koordinovat dozor nad trhem a vymáhání práva.
Každoročně se koná společná akce zaměřená na konkrétní problematiku spojenou s internetovým prodejem tzv. SWEEP (např. v roce 2016 byl prováděn screening internetových srovnávačů v oblasti cestovního ruchu), probíhají také další společné akce. Zástupci České obchodní inspekce se účastní různých jednání a workshopů pořádaných za účelem výměny informací a sdílení zkušeností.

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena