Účast v systémech a strukturách EU

 

1. VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM SAFETY GATE (dříve RAPEX)

Safety Gate je evropský systém včasného varování o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru, kromě farmaceutických výrobků. Slouží k oznamování přímého i nepřímého rizika ohrožení zdraví nebo bezpečnosti spotřebitelů, kteří by se s nebezpečnými výrobky mohli dostat do styku.

Cílem systému Safety Gate je zajistit rychlou výměnu informací mezi členskými státy EU, Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem a Evropskou komisí o opatřeních, která členské státy přijaly, aby zabránily, omezily nebo podmínily uvádění na trh nebo používání výrobků, jež mohou představovat výše uvedená rizika. Součástí oznamování do systému Safety Gate jsou vedle donucovacích opatření uložených příslušnými dozorovými orgány také dobrovolná opatření výrobců a distributorů. Kontaktním bodem výstražného systému Safety Gate za Českou republiku vůči Evropské komisi je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

Právní základ systému je dán Směrnicí Evropského Parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků a prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2019/417. Do právního prostředí České republiky je implementován zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a nařízením vlády ČR č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků.

Systém obsahuje také veřejnou část, která je určena pro spotřebitele, hospodářské subjekty, a další uživatele a je zpřístupněna pod názvem Safety Gate. Veřejnosti jsou zde dostupné aktualizované informace o zjištěných nebezpečných nepotravinářských výrobcích a možném riziku, které mohou tyto výrobky pro konečné uživatele představovat. Dále jsou zde soustředěny informace o aktivitách vyvíjených v celoevropském měřítku pro eliminaci výskytu potenciálně nebezpečných výrobků na jednotném trhu EU, rady a informace pro spotřebitele i nástroje využitelné podnikateli v oblasti hlášení nebezpečných výrobků, zpětného převzetí nebezpečných výrobků již užívaných spotřebiteli, problematiky online prodejů aj.

Pracovníci národních dozorových orgánů, celní správy a administrativy EU využívají neveřejného přístupu do systému, kde probíhá zadávání a výměna informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích mezi dotčenými organizacemi.

 

2. INFORMAČNÍ SYSTÉM ICSMS

Informační systém ICSMS (Information and Communication System for Market Surveillance) slouží zejména pro dozorové orgány pro rychlou a efektivní výměnu informací o kontrolovaných výrobcích. Obsahuje veřejnou část, která je určena pro spotřebitele, hospodářské subjekty a jiné uživatele, kteří zde mohou nalézt informace o dozorových orgánech podle jejich dozorové působnosti a zaměření kontrolních činností v jednotlivých státech. Neveřejná část tohoto systému, která je určena pro dozorové orgány, orgány celní správy a administrativy EU obsahuje bližší informace týkající se kontrolovaných výrobků. Národním administrátorem systému ICSMS v České republice je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Informační systém ICSMS nabývá v současné době na důležitosti, a to z důvodu jeho postupného přímého propojování se systémem včasného varování Safety Gate, a zejména z důvodu sdílení a analýzy dat o výrobcích spadajících pod všechny výrobkové směrnice a nařízení Evropské unie i pod národní právní úpravu. Současně se prostřednictvím systému ICSMS oznamují a poskytují informace o opatřeních podle ochranného postupu Unie (Safeguard Clauses) dle jednotlivých sektorových nařízení a směrnic Evropské unie.

Informace o systému ICSMS, kontrolní činnosti v jednotlivých státech či možnost vyhledat dozorový orgán příslušný pro danou výrobkovou oblast a stát/správní okrsek je možné na odkaze ICSMS – European Commission (europa.eu).

 

3. INFORMAČNÍ SYSTÉM CIRCABC

Informační systém Evropské komise CIRCABC (Communication and Information Resource Centre Administrator, Businesses and Citizens) je IT vícejazyčná platforma vytvořená pro sdílení zdrojů, informací uživateli a pro ulehčení jejich vzájemné spolupráce. Informační systém CIRCABC je využíván celou řadou institucí spadajících pod Evropskou komisi a dále externími členy těchto organizací, kam spadají i různé mezinárodní pracovní skupiny. Česká obchodní inspekce využívá tohoto systému například v rámci pracovních skupin ADCO, kterých je členem a které v informačním systému CIRCABC používají své vyhrazené pracovní prostory (části).

Vstup pro registrované uživatele do informačního systému CIRCABC.

 

4. PRACOVNÍ SKUPINY ADCO

Česká obchodní inspekce je od roku 2004 registrovaným členem mezinárodních pracovních skupin ADCO (Administrative Cooperation Groups) Evropské komise, které se zabývají problematikou jednotlivých sektorových nařízení a směrnic v dozorové působnosti ČOI. Odborní pracovníci ČOI se například zúčastňují zasedání pracovních skupin ADCO LVD (směrnice pro nízkonapěťová zařízení), ADCO EMC (elektromagnetická kompatibilita), ADCO RED (směrnice o rádiových zařízeních), ADCO LIFTS (směrnice o výtazích),  ADCO MI (směrnice o měřidlech a směrnice o váhách s neautomatickou činností), ADCO TOYS (směrnice o bezpečnosti hraček), ADCO ATEX (směrnice pro zařízení ve výbušném prostředí), ADCO GA (nařízení o spotřebičích plynných paliv), ADCO PED (směrnice o tlakových zařízeních), ADCO TPED (směrnice o přepravitelných tlakových zařízeních), ADCO MACHINERY (směrnice o bezpečnosti strojních zařízení), ADCO NOISE (směrnice o emisích hluku zařízení pro použití ve venkovním prostoru), ADCO CPR (směrnice o stavebních výrobcích), ADCO PPE (nařízení o osobních ochranných prostředcích), ADCO TEXTILE (směrnice o textilních výrobcích), ADCO MED (směrnice o námořní výstroji) a ADCO RCD (směrnice o rekreačních plavidlech a vodních skútrech). V rámci skupin ADCO se Česká obchodní inspekce se také zúčastňuje některých mezinárodních dozorových akcí.

 

5. SPOLUPRÁCE S EVROPSKOU KOMISÍ A S NÁRODNÍMI DOZOROVÝMI ORGÁNY ZEMÍ EU

Evropská komise koordinuje řadu aktivit na podporu účinnosti legislativy, která existuje s cílem zvýšit ochranu spotřebitele. V oblasti bezpečnosti výrobků se těchto aktivit účastní dozorové orgány členských zemí. Výměna informací mezi národními kontrolními orgány probíhá zejména na úrovni skupin pro správní spolupráci ADCO a v rámci koordinovaných aktivit na poli kontrolních akcí. Skupiny ADCO mají za cíl zpracovávat podklady pro další směřování legislativy na podporu ochrany zájmů spotřebitele, kontrolní akce dávají zpětnou vazbu o situaci na trhu v jednotlivých členských státech a jejich výstupy slouží pro cílenou a hloubkovou kontrolu trhu ve vytypovaných oblastech. Kontrolní akce jsou zastřešovány  skupinami ADCO v projektech tzv. Společných akcí (Joint Actions) a mimo ně probíhají v rámci projektů CASP (Coordinated Activities on Safety of Products). Jejich financování z větší části nese Evropská komise.

CASP (Coordinated Activities on Safety of Products) je každoroční program kontrolních akcí zaměřených na jednotlivé skupiny výrobků vybraných na základě doporučení kontrolních orgánů členských zemí EU, vyplývajících z monitoringu problematických výrobků na trhu, nových technologií a identifikovaných problémů. Program zahrnuje i horizontální aktivity zaměřené na výzkum a sdílení informací v různých oblastech činnosti orgánů dozoru nad trhem. Díky této administrativní spolupráci a vzájemné výměně informací dochází k zefektivňování prováděných kontrol, setkání napomáhají k vyjasnění stanovisek a ke sjednocení postupů národních dozorových orgánů při řešení možných problémů u různého sortimentu spotřebitelských výrobků při výkonu dozoru na vnitřním trhu.

Informace o projektech naleznete na webových stránkách CASP.

Joint Actions (Společné kontrolní akce) je řada kontrolních projektů zaměřených na kontrolu technických požadavků na výrobky stanovených příslušnými směrnicemi a nařízeními EU pro uvádění výrobků na jednotný trh EU a ESVO. Výběr zaměření jednotlivých projektů vychází z analýz a doporučení projednávaných skupinami pro správní spolupráci. Vybrané skupiny výrobků jsou podrobeny koordinovaným kontrolám plnění požadavků včetně ověření požadovaných vlastností akreditovanými zkouškami. Výstupy těchto projektů jsou vyhodnocovány pro potřeby další práce dozorových orgánů, v oblasti normotvorby a legislativních činností, a umožňují zaměřit se na nadnárodní úrovni na aktuální a nově vznikající problematiku zejména ve vztahu k technologickému vývoji.

Informace o projektu JAHARP 2020 naleznete na webových stránkách projektu, informace k akcím, na nichž se přímo účastní Česká obchodní inspekce, naleznete zde.

Plán kontrolní činnosti České obchodní inspekce je zahrnut do periodické Vnitrostátní strategie dozoru nad trhem, kterou za Českou republiku zpracovává Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy.

 

6. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ AKTIVITY

Účast na mezinárodních aktivitách v rámci ADCO, CASP aj. si pravidelně žádá účast odborných pracovníků na pracovních setkáních s osobní účastí či ve virtuálním prostoru. Kromě mezinárodních dozorových akcí v projektech CASP a ADCO odborní pracovníci České obchodní inspekce působí v pracovních skupinách zřizovaných Evropskou komisí či jinými organizacemi, zúčastňují se specializovaných seminářů a školení. Informace o zahraničních aktivitách České obchodní inspekce jsou pravidelně zveřejňovány ve Výročních zprávách a v Závěrečných účtech organizace, které jsou veřejně dostupné na webových stránkách  České obchodní inspekce..

 

7. SYSTÉM CPCS

Česká obchodní inspekce spolupracuje s dozorovými orgány z jiných členských států Evropské unie také na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 2017/2394 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitele a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004. V příloze nařízení jsou vyjmenovány směrnice a nařízení, na které se toto nařízení vztahuje. Nařízení stanovuje pravidla spolupráce mezi příslušnými orgány členských států Evropské unie a Evropskou komisí.

Pro usnadnění výměny informací a podávání žádostí o vymáhání byl vytvořen systém pro výměnu informací o vnitřním trhu spravovaný Evropskou komisí tzv. IMI (Internal Market Information System). V rámci systému je možné žádat o informace, sdílet informace upozorňující na možné porušování práv spotřebitelů, žádat o donucovací opatření, vydávat varování či koordinovat dozor nad trhem a vymáhání práva. Každoročně se koná společná akce zaměřená na konkrétní problematiku spojenou s internetovým prodejem tzv. SWEEP), probíhají také další společné akce. Zástupci České obchodní inspekce se účastní různých jednání a workshopů pořádaných za účelem výměny informací a sdílení zkušeností.

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena