Účast v systémech a strukturách EU

1. VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM RAPEX

RAPEX je rychlý výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru, výjimkou jsou farmaceutické výrobky. Slouží k oznamování přímého i nepřímého rizika ohrožení zdraví nebo bezpečnosti spotřebitelů, kteří by se s nebezpečnými výrobky dostali do styku.
Cílem RAPEXu je zajistit rychlou výměnu informací mezi členskými státy a Komisí o opatřeních, která členské státy přijaly, aby zabránily, omezily nebo podmínily uvádění na trh nebo používání výrobků, jež mohou představovat výše uvedená rizika. Součástí oznamování do systému RAPEX jsou vedle donucovacích opatření uložených příslušnými dozorovými orgány také dobrovolná opatření výrobců a distributorů.
Právní základ RAPEXu je dán Směrnicí Rady o všeobecné bezpečnosti výrobků (2001/95/ES) a v České republice je implementován zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a nařízením vlády ČR č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků.

2. INFORMAČNÍ A VÝSTRAŽNÝ SYSTÉM CIRCA

Informační systém Evropské komise CIRCA slouží především ke vzájemnému oznamování a poskytování informací o opatřeních podle ochranných doložek (safeguard clause) jednotlivých sektorových směrnic ES mezi členskými státy. ČOI je od roku 2004 registrovaným členem několika pracovních skupin Evropské komise, které se zabývají problematikou jednotlivých sektorových směrnic. Každá pracovní skupina používá svoji oddělenou část informačního systému CIRCA, umožňující zveřejnit pro své členy kromě jiného též oznámení o opatření podle ochranné doložky příslušné směrnice.
ČOI se účastnila pracovních skupin AdCo LVD (směrnice pro nízkonapěťová zařízení), AdCo EMC (elektromagnetická kompatibilita), AdCo TOYS (směrnice o bezpečnosti hraček), AdCo ATEX (směrnice pro zařízení ve výbušném prostředí), AdCo MACHINERY (směrnice o bezpečnosti strojního zařízení) a WG Network (směrnice o všeobecné bezpečnosti výrobků).

3. ORGANIZACE PROSAFE

Členství v organizaci Prosafe umožnilo ČOI účast v projektu E-Mars. Jednání v rámci E-Marsu se zabývalo posuzováním rizik a byli k němu přizváni zástupci výrobců, dozorových orgánů a dalších úřadů ze zemí EU, aby se seznámili se studiemi Risk Assessment Guidelines. Metody analýzy rizik hrají významnou roli před uváděním výrobků na trh a metody používané v České republice plně korespondují s prezentací na tomto pracovním semináři. Jednalo se zejména o konvergenci metod používaných při analýze rizik technických zařízení pro výrobky určené pro spotřebitele.
Pracovníci ČOI se přímo podíleli na vývojové fázi části projektu Rapid Advice Forum. Jednalo se o program pro dozor nad trhem v rámci projektu E-Mars, který má zajistit rychlou a účinnou výměnu informací a zodpovězení dotazů ze členských zemí, například v oblasti osobních ochranných prostředků. V případě pochybností jednotlivých států, zda jsou určité výrobky v souladu se základními bezpečnostními požadavky anebo zda jsou kryty směrnicemi (jako je GPSD, LVD, hračky, OOP), mohou žádat o pomoc při posouzení příslušného výrobku a o radu, jak postupovat při odeslání požadavku. Dle povahy požadavku může být sumarizovaná odpověď sekretariátu projektu E-Mars na dotaz poskytnuta tazateli dle naléhavosti ve zkráceném termínu.

4. SPOLUPRÁCE S NÁRODNÍMI KONTROLNÍMI ORGÁNY ZEMÍ EU

Stěžejní spolupráce na konkrétních akcích a výměna informací mezi národními kontrolními orgány probíhá zejména na úrovni AdCo skupin – administrativní mezinárodní spolupráce (tlaková zařízení, stavební výrobky, strojní zařízení, výtahy, vleky pro přepravu osob, zdravotnické prostředky, zařízení nízkého napětí, elektromagnetická kompatibilita, hluk, hračky, osobní ochranné prostředky a ATEX).
Zástupci ČOI se zúčastňují jednání AdCo skupin zaměřených na osobní ochranné prostředky a hračky, na kterých pracovníci dozorových a dalších orgánů odpovědných za aplikaci evropských směrnic č. 89/686/EEC a č. 88/378/EEC řeší konkrétní dotazy jednotlivých členských států spojené s klasifikací a posuzováním osobních ochranných prostředků a hraček. Díky této administrativní spolupráci a vzájemné výměně informací došlo k zefektivňování prováděných kontrol a tato setkání rovněž napomohla vyjasnění stanovisek a sjednocení postupů dozorových orgánů při řešení možných problémů u tohoto sortimentu spotřebitelských výrobků při praktickém dozoru na vnitřním trhu.

5. ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ AKTIVITY

V rámci zahraničních služebních aktivit jsou odborní pracovníci ČOI členy mnoha skupin AdCo. Zasedání GPSD Network představuje zasedání výboru GPSD, kde budou tyto kontroly probíhat podle informací zástupců z jednotlivých členských států v úzké spolupráci s celníky. Poslední pracovní skupina se zabývala problematikou projektu zapalovačů, které byly testovány ve zkušební laboratoři LNA a Burelu Veritas se zaměřením na testování parametrů dle požadavku normy EN 9994. Zajišťován byl twinningový program zahraniční spolupráce s Bulharskem a Albánií a příprava plánované twinningová spolupráce se Slovenskou republikou v oblasti implementace MID.
ČOI se podílí od roku 2004 rovněž na spolupráci v oblasti bezpečnosti výrobků organizované Státním ministerstvem pro životní prostředí, zdravotnictví a ochranu spotřebitele (StMUGV) v Mnichově. Jedná se o pravidelnou výměnu zkušeností a aktivní spolupráci mezi sousedními spolkovými zeměmi SRN a spolkovými zeměmi Rakouska, jakož i nejbližšími sousedními státy, tj. Českem, Švýcarskem, Maďarskem a Slovinskem.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena