Poučení o náležitostech podání podle správního řádu

Pokud podáváte prostřednictvím formuláře elektronické podatelny ČOI podnět ke kontrole (např. si stěžujete na podnikatele či provozovnu), dotaz, nebo žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, níže uvedené poučení se Vašeho podání netýká. U těchto podání není vyžadován elektronický podpis. 

V případě, že podáváte stížnost proti nevhodnému chování úředních osob, nebo proti postupu správního orgánu dle § 175 správního řádu, nebo se Váš e-mail týká (vedeného) správního řízení, tedy se jedná o podání ve smyslu ust. § 37 správního řádu, přečtěte si pozorně následující poučení.

Upozorňujeme, že ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. jsou stanoveny následující náležitosti podání:

Z podání musí být patrno:

 • kdo je činí,
 • které věci se týká,
 • co se navrhuje.

Fyzická osoba uvede v podání:

 • jméno,
 • příjmení,
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4.

V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba:

 • jméno a příjmení,
 • popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání,
 • identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Právnická osoba uvede v podání:

 • svůj název nebo obchodní firmu
 • identifikační číslo osob nebo obdobný údaj
 • adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.

Podání učiněné v elektronické podobě bude podání řádně podepsané pouze s uznávaným elektronickým podpisem. Bez elektronického podpisu (např. při odeslání e-mailem) je třeba podání do 5 dní doplnit o řádný způsob podání (písemně, ústně do protokolu, elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou).

V řízení se jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud správní orgán nesdělí účastníkovi řízení, že takový překlad nevyžaduje. Česká obchodní inspekce nevyžaduje překlad písemností zaslaných v rámci řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu (ADR), či Evropskému spotřebitelskému centru, které jsou vyhotoveny v anglickém jazyce. Občan České republiky příslušející k národnostní menšině, která tradičně a dlouhodobě žije na území České republiky, má před správním orgánem právo činit podání a jednat v jazyce své národnostní menšiny.

Upozorňujeme, že k podáním, která nesplňují náležitosti správního řádu a nebudou předepsaným způsobem potvrzena, popřípadě doplněna ve lhůtě 5 dnů, nebude přihlíženo.

 

Další informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů jsou uvedeny ZDE.

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena