Aukce energií

Doporučení pro změny dodavatele elektřiny a plynu

Česká obchodní inspekce zaznamenává zvýšený počet podání, která se týkají energetických aukcí a podobných smluv, na základě nichž má být zprostředkován výhodnější dodavatel elektřiny či plynu. Spotřebitelé si stěžují například na smluvní pokuty, které jsou jim účtovány, pokud podepíší s takovým „překupníkem energií“ smlouvu, ale následně odmítnou akceptovat vybraného dodavatele energie nebo od takové smlouvy chtějí odstoupit.

Vždy věnujte pozornost tomu, s kým se chystáte vstoupit do smluvního vztahu a zda jste si jisti, že se jedná o důvěryhodného partnera. Obezřetnost na straně spotřebitele je zásadní a nenahraditelná. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát při nevyžádaných návštěvách podomních prodejců nebo nevyžádaných nabídkách prostřednictvím telefonu.

„Dobrý den, ukažte mi váš účet za elektřinu,“ i tak může začít nečekaná návštěva u Vás doma a základ budoucích potíží. Od podomního prodejce, který vám zazvonil u dveří, dostanete příslib úspory za energie, když s ním sepíšete smlouvu nebo mu vystavíte plnou moc. Často ale nevíte, koho Vám tato osoba nabízí a svým podpisem předem stvrzujete, že si přesto takového nového dodavatele zvolíte po uskutečnění energetické aukce, případně jiného výběrového řízení, které obchodník přislíbí provést. Navíc v případě, že si změnu dodavatele energií následně rozmyslíte, zprostředkovatel mívá ve smlouvě stanovené poměrně vysoké sankce. Cílem těchto „překupníků“ s energií nebývá snaha šetřit Vaše peníze, ale vydělat na Vás.

Někdy jsou tyto smlouvy dokonce uzavírány jen za účelem následného nárokování smluvních pokut, případně je jejich výsledkem uzavření nevýhodné smlouvy s novým dodavatelem, kdy tento nový dodavatel a zprostředkovatel jsou propojeni a předem domluveni.

Takové zprostředkovatelské smlouvy mohou vykazovat znaky nekalých obchodních praktik nebo mohou obsahovat nepřiměřená, pro spotřebitele nevýhodná, ujednání.

  • Na co si dát pozor?

Nejlepší cesta, jak skutečně ušetřit, je odmítat podomní nabídky „aukcí“ a „dárků zdarma“. Nemusí se přitom jednat pouze o dodávky energií. Podomní prodej jako takový představuje z hlediska spotřebitele závažné riziko.

Doporučujeme využít online porovnávače cen energií, například na stránkách Energetického regulačního úřadu.

                  https://www.eru.cz/cs/informacni-centrum/kalkulatory-srovnani-nabidek

                  Následně můžete oslovit přímo konkrétního dodavatele energií vlastní cestou.

  • Jak mohu postupovat, pokud jsem již smlouvu s podomním prodejcem o energetické aukci uzavřel/a?

U smlouvy, jejímž předmětem je výběr dodavatele energií, uzavřené mimo obchodní prostory, např. při podomním prodeji, je Vaším právem od smlouvy odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy. Podnikatel nesmí spojit toto právo s jakoukoli sankcí. Podnikatel je povinen Vás informovat o právu na odstoupení od smlouvy. V opačném případě se může lhůta pro odstoupení prodloužit až na rok a 14 dní.

Před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy Vám podnikatel může začít poskytovat službu pouze s Vaším výslovným souhlasem. Zároveň Vás musí informovat o nutnosti uhradit poměrnou část ceny využité služby nebo o úplném pozbytí práva na odstoupení. Zvláštní pozornost proto věnujte ujednáním ve smlouvě, která by zakládala Váš souhlas se započetím poskytování služby ještě před skončením ochranné 14 denní lhůty.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy běží od okamžiku uzavření smlouvy. Následující den potom, co jste smlouvu uzavřeli, je prvním dnem 14 denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, lhůta končí nejbližší následující pracovní den. Důležité je, že odstoupení od smlouvy stačí (prokazatelně) odeslat podnikateli i poslední den 14denní lhůty.

Zákon nevyžaduje písemnou formu odstoupení od smlouvy, lze ji ale z důvodu prokazatelnosti důrazně doporučit. Odstoupení můžete zaslat podnikateli na adresu sídla nebo jiného místa podnikání, případně na jeho e-mailovou adresu. Pro prokazatelnost odstoupení doporučujeme formu doporučeného dopisu. Uschovejte si podací lístek.

Není nutné uvádět důvod, proč jste se rozhodli využít práva na odstoupení od smlouvy. K odstoupení můžete využít vzorový formulář, který vám podnikatel musí při uzavření smlouvy poskytnout. Pokud odstoupení sepisujete sami, nezapomeňte na identifikaci smlouvy a podnikatele, vůči němuž odstoupení směřuje. Jasně uveďte, že odstupujete od smlouvy do 14 dnů, konkrétní paragrafy nejsou nutné. Připojte i datum a Váš podpis. Pokud jste při podpisu smlouvy vystavili také plnou moc, doporučujeme ji výslovně odvolat. Vzor odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory naleznete zde.

Pokud byla zprostředkovateli vydána plná moc k Vašemu zastupování, doporučujeme zároveň s odstoupením od smlouvy výslovně odvolat i takovou plnou moc.

Od 1. ledna 2022 zákon výslovně umožňuje také kdykoliv bez postihu a finančního plnění vypovědět bez výpovědní doby závazek ze smlouvy o zprostředkování v energetických odvětvích a odvolat zmocnění k uzavření smlouvy o dodávkách elektřiny nebo plynu. Toto právo se týká i smluv uzavřených před 1. lednem 2022. Rozdíl mezi výpovědí smlouvy a odstoupením od ní spočívá v tom, že odstoupením smlouva zaniká zpětně s účinky od počátku. Výpověď je účinná až od okamžiku jejího doručení druhé smluvní straně.

Také pro výpověď smlouvy platí, že je vhodné ji učinit prokazatelnou formou, tedy např. doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla podnikatele. Není nezbytné, aby si podnikatel zásilku fyzicky převzal, postačí, pokud se ji pošta prokazatelně pokusí doručit a bude mít možnost se s jejím obsahem seznámit.

Od 1. ledna 2022 rovněž platí, že jestliže zprostředkovatel Vaším jménem na základě zmocnění uzavřel smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu s dodavatelem, máte možnost bez postihu vypovědět závazek ze smlouvy kdykoliv do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu odesláno oznámení o výpovědi závazku ze smlouvy příslušnému dodavateli. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení oznámení o výpovědi smlouvy dodavateli. Také toto pravidlo se vztahuje i na smlouvy uzavřené s dodavateli před 1. lednem 2022.

Vzor výpovědi naleznete zde.

  • Na koho se mohu obrátit?

Dozorovým orgánem v případě užívání nekalých obchodních praktik zprostředkovateli dodávek energií, např. organizátory energetických aukcí, je Česká obchodní inspekce. Kontakty na jednotlivé krajské inspektoráty naleznete na internetových stránkách www.coi.cz.

Ve sporech spotřebitelů se zprostředkovateli dodávek energií, např. sporech o zaplacení smluvní pokuty v případě, že s vítězem energetické aukce odmítnete uzavřít smlouvy, je Česká obchodní inspekce do 30. 6. 2022 také subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR). Je však třeba brát v úvahu, že v rámci ADR nemůže Česká obchodní inspekce vydat právně závazné rozhodnutí o soukromoprávním nároku. Více informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete na www.adr.coi.cz. Od 1. 7. 2022 je k mimosoudnímu řešení sporů příslušný Energetický regulační úřad.

Dozorovým orgánem v případě užívání nekalých obchodních praktik dodavateli elektřiny a plynu je Energetický regulační úřad.

Energetický regulační úřad je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, je-li spor veden s dodavatelem energie. V rámci správního řízení může Energetický regulační úřad rozhodnout také o platnosti smlouvy uzavřené s dodavatelem energií.

Pokud je ve Vašem městě či obci vyhláškou zakázán podomní prodej, je možné se v  případě, kdy Vám podobný „překupník“ s energiemi zazvoní u dveří, obrátit rovnou na městskou policii, tedy na linku 156.

  • Jak mám postupovat v případě, že při uzavření smlouvy jsem obdržel/a dárek, např. LED žárovky, a podnikatel za jejich nevrácení požaduje vysokou částku?

V obecné rovině lze uvést, že skutečnost, že kupní smlouva na LED žárovky obsahuje ustanovení vylučující její závislost na smlouvě o sdružených dodávkách energií, nemůže popřít, že se jedná o smlouvy závislé. V případě předčasného ukončení smlouvy o sdružených dodávkách energií je automaticky zrušena i kupní smlouva. Z pohledu profesionála není možné očekávat, že by spotřebitel v případě řádné informovanosti na vyloučení aplikace § 1727 občanského zákoníku se všemi jeho dopady přistoupil. Dané smluvní ujednání tak jednoznačně naplňuje znaky nepřiměřeného ujednání, ke kterému se dle § 1815 občanského zákoníku nepřihlíží.

Za těchto okolností lze hodnotit požadavek podnikatele na úhradu zvýšené ceny LED žárovek jako neoprávněný. 

Spotřebitelům doporučujeme požadovanou zvýšenou cenu za LED žárovky nehradit, spotřebitelé jsou nicméně povinni žárovky vrátit. Není-li již dobře možné žárovky nepoužité a nepoškozené vrátit, je spotřebitel povinen nahradit podnikateli obvyklou cenu žárovek, případně cenu, o kterou se jejich hodnota oproti ceně obvyklé snížila. Obvyklou cenou není cena určená ve smlouvě, nýbrž cena, které by bylo dosaženo při prodeji obdobné věci ve stejné době a v obvyklém obchodním styku. Budou-li spotřebitelé i přes splnění výše uvedeného nadále ze strany podnikatelů kontaktováni, doporučujeme takový postup podnikatelů hlásit Energetickému regulačnímu úřadu.

 

Česká obchodní inspekce
Oddělení poradensko informačních služeb

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena