Oznámení k OOP uvedeným na trh

(Praha, 28. duben 2021) Česká obchodní inspekce, jako orgán dozoru v oblasti dodávání osobních ochranných prostředků na trh EU, oznamuje následující:

Osobní ochranné prostředky (dále též jen „OOP“) jsou výrobky uváděné na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (dále jen „nařízení“).

Dne 13. března 2020 vydala Komise (EU) doporučení o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem SARS-CoV-2 (dále jen „doporučení“). Toto doporučení umožnilo orgánům dozoru nad trhem, zjistí-li, že OOP zajišťují odpovídající úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti v souladu se základními požadavky nařízení, i když postupy posuzování shody, včetně umístění označení CE, nebyly zcela dokončeny podle harmonizovaných pravidel, povolit dodávání těchto výrobků na trh Unie po omezenou dobu a po dobu provádění nezbytných postupů.

Česká obchodní inspekce se zohledněním akutního nedostatku OOP na trhu umožnila uvedení některých OOP, u kterých nebyl dokončen proces posuzování shody, na trh. Tato povolení byla vydána na omezenou dobu, po jejímž uplynutí ztratila platnost. Po tuto dobu mohly osoby, kterým bylo povolení vydáno, uvádět OOP na trh. Přijímání podání k předběžnému posouzení uvádění OOP na trh (nikoliv posuzování) Česká obchodní inspekce ukončila ke dni 15. 6. 2020.

S ohledem na to, že všechna povolení vydaná výrobcům a dovozcům OOP na trh již pozbyla platnosti, a další OOP v rozsahu těchto povolení již není možné na trh uvádět, přechodný nedostatek OOP na trhu byl překlenut a v tuto chvíli neexistují žádné okolnosti, které by odůvodňovaly další využití doporučení, nebude Česká obchodní inspekce počínaje dnem 1. 7. 2021 akceptovat další distribuci a prodej osobních ochranných prostředků, které byly uvedeny na trh v souladu s doporučením, ale nesplňují všechny požadavky nařízení.

Česká obchodní inspekce zhodnotila situaci na trhu a dospěla k závěru, že trh s OOP je v současné době nasycen a není důvod dále umožňovat distribuci OOP podle doporučení. S ohledem na případy, že v rámci distribučních řetězců (velkoobchodníků, obchodníků a prodávajících) mohou být ještě skladem zásoby těchto výrobků uvedených na trh a distribuovaných v rámci platnosti dočasných povolení, ponechává Česká obchodní inspekce dostatečný prostor pro vyskladnění a doprodej těchto OOP.

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena