Informace pro provozovatele srovnávacích stránek platebních účtů

Dne 31. 10. 2018 vstupuje v účinnost ustanovení § 202 odst. 3 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku (dále jen „zákon o platebním styku“). Tato nová právní úprava ukládá provozovatelům srovnávacích stránek platebních účtů povinnost před zahájením a před ukončením provozu těchto stránek oznámit České obchodní inspekci a České národní bance údaje týkající se srovnávacích stránek a jejich provozovatele.

Provozovatel srovnávacích stránek

Za provozovatele srovnávacích stránek ve smyslu ustanovení § 1 písmene e) zákona o platebním styku se považují podnikatelé, kteří prostřednictvím internetových stránek srovnávají úplaty za služby spojené s platebním účtem uplatňované různými poskytovateli.

Oznamovací povinnost provozovatele srovnávacích stránek před zahájením jejich provozu

Provozovatel srovnávacích stránek je před zahájením jejich provozu povinen oznámit České obchodní inspekci a České národní bance níže uvedené údaje:

 • své jméno
 • den zahájení provozu, a
 • adresu těchto stránek.

Provozovatel srovnávacích stránek, který začal provozovat srovnávací stránky přede dnem nabytí účinnosti zákona o platebním styku, je povinen splnit oznamovací povinnost podle § 202 odst. 3 dodatečně, a to do 30. 11. 2018.

Oznamovací povinnost provozovatele srovnávacích stránek před ukončením provozu

Provozovatel srovnávacích stránek je povinen bez zbytečného odkladu informovat Českou obchodní inspekci a Českou národní banku o úmyslu ukončit provozování srovnávacích stránek a oznámit jim den předpokládaného ukončení provozu. V oznámení o úmyslu ukončit provozování srovnávacích stránek provozovatel uvede:

 • své jméno
 • předpokládaný den ukončení provozu, a
 • adresu těchto stránek.

Obsah oznámení

Podle ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu a § 202 odst. 3 zákona o platebním styku musí oznámení obsahovat alespoň:

 • identifikační údaje osoby, která oznámení podává (v případě podnikající fyzické osoby její jméno a příjmení, IČO a místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování; v případě právnické osoby její název nebo obchodní firmu, IČO a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování)
 • adresu srovnávací stránky
 • den zahájení nebo předpokládaný den ukončení provozu srovnávacích stránek
 • podpis osoby, která oznámení činí (např. statutárního orgánu nebo jiné osoby, která k tomu byla zmocněna).

Formy podání oznámení

Podle ustanovení § 37 odst. 4 a 5 správního řádu lze podání učinit následujícími způsoby:

 • písemně,
 • ústně do protokolu,
 • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, včetně uvedení poskytovatele certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo připojení certifikátu k podání,
 • pomocí jiných technických prostředků (např. dálnopis, telefax či veřejná datová síť bez použití uznávaného elektronického podpisu) za podmínky, že podání bude do 5 dnů potvrzeno či doplněno dle předchozích bodů.

 

Seznam provozovatelů srovnávacích stránek platebních účtů podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku
Provozovatel
Adresa srovnávacích stránek
Den zahájení provozu
Den ukončení provozu