Informace pro prodejce zboží a služeb

Prodejce zboží či poskytovatel služby (dále jen „prodejce“) má vůči spotřebiteli dle občanského zákoníku a dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, řadu povinností, kterých si ne vždy musí být vědom. To se vztahuje i na prodejce na tržištích či prodejce nabízející zboží či služby mimo prostory obvyklé k podnikání či na internetu. Mezi ty nejdůležitější povinnosti prodejců vůči spotřebitelům patří …

  • informační povinnost: Prodejce je dle zákona o ochraně spotřebitele povinen řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků, charakteru poskytovaných služeb, jejich cenách, rizicích s nimi spojených a pod. Podrobnosti naleznete v sekci Informační povinnosti prodejce.
  • záruka a odpovědnost za vady: Odpovědnost za vady věci prodané spotřebiteli či služby poskytnuté spotřebiteli je upravena v občanském zákoníku. Vady prodané věci jsou upraveny zejména v rámci ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 2158), přičemž na vady provedeného díla se ustanovení o vadách prodané věci použijí obdobně (§ 2615). Více se dozvíte v sekci Záruka a odpovědnost za vady.
  • vyřizování reklamací: Ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele je prodávající povinen řádně informovat o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Podrobnosti naleznete v sekci Reklamace zboží a služeb.

Aktualita:

Zákon o prodejní době v maloobchodě   

(Praha, 13. 10. 2016) Dne 1. 10. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, jehož hlavním záměrem je upravit prodejní dobu v maloobchodě a velkoobchodě (pozn.: aktuálně se již tato úprava na velkoobchod nevztahuje) tak, aby byl stanoven obecný zákaz prodeje ve vyjmenované svátky a omezena prodejní doba na Štědrý den. 

Celá zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97 ZDE

———————————————————————————————————————————–
Povinnost značení zboží prodejní i měrnou cenou – informace pro prodávající

(Praha, 18. 7. 2014) Česká obchodní inspekce informuje podnikatele, že od 1. 5. 2014 skončila platnost části výjimek z povinnosti označovat výrobky prodejní cenou současně s měrnou cenou.

Celá zpráva ke stažení ve formátu MS-Word 97 ZDE

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena