Informace pro prodejce zboží a služeb

Prodejce zboží či poskytovatel služby (souhrnně zde označovaný jako „prodejce“ či „prodávající“) má vůči spotřebitelům dle občanského zákoníku a dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, řadu povinností, kterých si nemusí být vždy vědom. To se vztahuje i na prodejce na tržištích a prodejce nabízející zboží či služby mimo prostory obvyklé k podnikání (podomní prodej, předváděcí akce apod.) nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (internetový obchod, telefonický hovor apod.), kde se uplatní i různá zvláštní ustanovení, která regulují daný způsob obchodování. Mezi nejdůležitější povinnosti prodávajících vůči spotřebitelům patří:

 

  • informační povinnost: Prodejce je dle zákona o ochraně spotřebitele povinen řádně informovat spotřebitele o své totožnosti a adrese, o hlavních znacích nabízeného výrobku a služby, včetně existence případných rizik s nimi spojených, dále o cenách, o právech z vadného plnění či o případném právu na odstoupení od smlouvy apod. Podrobnosti naleznete v sekci Informační povinnosti prodejce.

 

  • záruka a odpovědnost za vady: Odpovědnost za vady věci prodané spotřebiteli či služby mu poskytnuté je upravena v občanském zákoníku. Vady prodané věci jsou upraveny zejména v rámci ustanovení o prodeji zboží spotřebiteli (§ 2158 a násl.), přičemž na vady provedeného díla se ustanovení o koupi použijí obdobně (§ 2615). Více se dozvíte v sekci Záruka a odpovědnost za vady.

 

  • vyřizování reklamací: Ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele je prodávající povinen řádně informovat o uplatnění práva z vadného plnění, tyto reklamace přijímat v provozovnách s daným sortimentem, ve stanovené či dohodnuté lhůtě je vyřizovat a spotřebiteli o těchto skutečnostech vystavit potvrzení. Podrobnosti naleznete v sekci Reklamace zboží a služeb.

 

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena