Zákon o prodejní době v maloobchodě

Zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě – často kladené otázky 

Dne 1. 10. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě (dále jen „zákon o prodejní době“), jehož hlavním záměrem je upravit prodejní dobu v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 m2 stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky a omezena prodejní doba na Štědrý den.

Po přijetí tohoto zákona obdržela Česká obchodní inspekce (jako dozorový orgán ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona) řadu dotazů na jeho výklad. Níže proto uvádíme souhrn nejčastějších dotazů a odpovědí.

  • Výklad pojmu „prodejní plocha“

Pojem „prodejní plocha“ není v českém právním řádu blíže vymezen, proto Česká obchodní inspekce bude při kontrolní činnosti vycházet z nařízení Komise (ES) č. 250/2009 ze dne 11.3.2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008, pokud jde o definice ukazatelů, technický formát pro předávání údajů, požadavky na dvojí oznamování pro NACE Rev. 1.1 a NACE Rev. 2 a odchylky, které lze udělit pro strukturální statistiku podniků, ve kterém je v příloze I „Definice ukazatelů“ definována prodejní plocha jako „odhadnutá velikost povrchové plochy (v m2) části provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj.:

  • celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností,
  • plocha zabraná prodejními pulty a výklady,
  • plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači.

Do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.“

  • Úprava prodejní plochy pouze o vybraných státních svátcích

Podle ust. § 1 odst. 3 písm. a) zákona o prodejní době se omezení prodeje o vybraných státních svátcích „nepoužije na provozování prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2.“ Jedná se o obecnou výjimku pro všechny prodejny, jejichž celková prodejní plocha nepřesahuje stanovenou hodnotu. Uvedenou výjimku není možné uplatnit v případě, kdy v prodejně, na kterou se zákaz prodeje vztahuje, byl v daný moment účelově uskutečňován prodej jen na části prodejní plochy menší než 200 m2 (např. prodej pouze části sortimentu). Na takový postup by bylo možné nahlížet jako na jednání směřující k obcházení zákona.

  • Činnosti odlišné od prodeje zboží

V ustanovení § 1 zákona o prodejní době je výslovně stanoveno, že se zakazuje prodej o vybraných státních svátcích. Zákaz se tak vztahuje pouze k prodeji zboží. Česká obchodní inspekce zastává názor, že v prodejnách, jejichž prodejní plocha přesahuje 200 m2, lze provádět o vybraných státních svátcích činnosti odlišné od prodeje zboží, např. úklid, naskladňování zboží, inventuru atd.

  • Prodej ve stanicích metra

Výjimka stanovená v ust. § 1 odst. 3 písm. d) zákona o prodejní době, podle které se omezení prodeje o vybraných státních svátcích „nepoužije na provozování prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích“, se nevztahuje na prodejny umístěné ve stanicích metra. Stanici metra nelze chápat jako železniční stanici, neboť na železniční stanici jsou kladeny odlišné požadavky než na stanici metra, a to na základě vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, jež rozlišuje pojmy „železniční stanice“ a „stanice“, které nelze zaměňovat.

  • Provozování internetových obchodů – výdej zboží

Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 7. 2021, č. j. 4 As 349/2020 – 63, otevření provozovny pouze pro výdej zboží objednaného prostřednictvím internetu nepředstavuje porušení zákazu prodeje o vybraných státních svátcích. Pod pojem prodej v maloobchodě ve smyslu § 1 odst. 1 zákona o prodejní době lze totiž podřadit pouze takové situace, kdy se veškeré fáze prodeje odehrávají v kamenné prodejně.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena