Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů

Podání analogových (listinných) dokumentů a dokumentů v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat

Na výše uvedených pracovištích jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání a datové zprávy na přenosných technických nosičích dat. Dokument v listinné podobě, který je neúplný nebo poškozený (např. část textu chybí nebo je nečitelný) a současně z něj nelze určit, kdo jej odeslal, ČOI nezpracovává. Základní podmínky pro přijímání přenosných technických nosičů dat jsou uvedeny níže.

Podání v digitální podobě

Podání v digitální podobě je možné uskutečnit prostřednictvím datové schránky, zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny a na přenosném technickém nosiči dat na pracovištích podatelny uvedených výše.

Základní podmínky pro podání doručená na přenosném technickém nosiči dat

Přijímaným přenosným technickým nosičem dat s dokumenty v digitální podobě je CD, DVD a USB flash disk. Přenosný technický nosič dat musí být čitelný na operačním systému Microsoft Windows 10. Přenosný technický nosič dat lze doručit osobně nebo prostřednictvím poštovních a doručovacích služeb na podatelnu na výše uvedené adresy. Na jednom přenosném technickém nosiči dat může být předáno pouze jedno elektronické podání. Předaný přenosný technický nosič dat se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání v podatelně. Přenosný technický nosič dat musí být doplněn průvodním dopisem, v němž musí být uvedena identifikace odesílatele (jméno, příjmení, adresa nebo e-mail) a bližší údaje o podání podaném na přenosném technickém nosiči dat.

Náležitosti doručování datové zprávy

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických souborů, musí být z podání zřejmé, který soubor je vlastním podáním a které soubory jsou jeho přílohami.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (viru), chybného formátu a nevyžádaného obchodního sdělení (spam)

Datová zpráva, u které byl zjištěn chybný datový formát nebo obsahuje škodlivý software, jenž může způsobit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných ČOI nebo ji nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, není podatelnou přijata ke zpracování.
V případě, že je odesílatel znám, bude o této skutečnosti vyrozuměn. Na nevyžádaná obchodní sdělení (SPAM) se odesílateli neodpovídá.

Pokud bude zjištěn chybný datový formát nebo škodlivý software a nepodaří-li se  ČOI vadu doručené datové zprávy ve spolupráci s jejím odesílatelem odstranit, nebude tato datová zpráva dále zpracovávána.

Maximální velikost jedné datové zprávy doručené:

 1. informačním systémem datových schránek je 20 MB,
 2. e-mailem na elektronickou adresu podatelny je 10 MB,
 3. na přenosném technickém nosiči dat je 10 MB.

Přijímané formáty datových zpráv:
Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • PDF, verze 1.7 a vyšší,
 • PDF/A, ISO 19005,
 • TXT,
 • ODT,
 • ODS,
 • RTF,
 • DOC/DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší (nesmí obsahovat makro)
 • XLS/XLSX,
 • PPT/PPTX,
 • HTML
 • EML
 • ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami). 

Statické obrazové dokumenty:

 • PNG, ISO/IEC 15948,
 • TIF/TIFF, revize 6 – nekomprimovaný,
 • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.

Dynamické obrazové dokumenty:

 • MPEG-2, ISO/IEC 13818,
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172,
 • GIF.

Zvukové dokumenty:

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
 • WAV, PCM.

Databáze:

 • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

E-faktury (od 1. 1. 2019):

 • UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015,
 • UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice),
 • isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči České obchodní inspekci činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tj. písemná žádost o informaci podle tohoto zákona, nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem.

Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem.

Základní výčet právních předpisů, kterými se řídí činnost podatelny:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES;
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti);
 • Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů, ve znění pozdějších předpisů;
2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena