Působnost úřadu

Česká obchodní inspekce (ČOI) je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Ústředního ředitele ČOI jmenuje ministr průmyslu a obchodu. ČOI byla ustavena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Je nástupnickou organizací někdejší Státní obchodní inspekce. Člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené inspektoráty se sídly v sedmi krajských městech.

Informace o poradcích a poradních orgánech České obchodní inspekce naleznete kliknutím ZDE

Česká obchodní inspekce kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu dozor v souladu se zákony:
č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci,
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky,
č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků,
č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh,
č. 477/2001 Sb., o obalech,
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách,
č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru,
č. 284/2009 Sb., o platebním styku,
č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy,
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,
č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době,
č. 185/2001 Sb., o odpadech,
č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech,
č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh,
č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu,
č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice,
č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě,
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).

Sankce:
Za porušení uvedených zákonů Česká obchodní inspekce ukládá ve správním řízení sankce, které mají zpravidla podobu peněžitého trestu, přičemž sazby pro typově nejzávažnější delikty umožňují vyměřit pokutu až do výše 50 milionů Kč. Naopak za méně závažná porušení těchto zákonů mohou inspektoři ČOI uložit na místě kontrolované osobě, která s takovýmto řešením věci souhlasí,  pokutu v sazbě do 10 000 Kč, a to i fyzickým osobám prodávajícím produkty z vlastní drobné chovatelské či pěstitelské činnosti anebo lesní plodiny.

Kromě finančních sankcí uplatňuje ČOI i různá ochranná opatření, typicky se jedná o zákazy prodeje či uvádění na trh v případě rizikových výrobků, resp. jejich stažení z trhu.

Česká obchodní inspekce NEKONTROLUJE kvalitu potravin, pokrmů a tabákových výrobků. Těmito produkty a službami se ČOI zabývá pouze z hlediska poctivosti jejich prodeje (jako je správné účtování ceny a pod.). Dozor nad kvalitou potravinářských výrobků vykonává Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Dozor nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu, nad ochranou našeho území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů vykonává Státní veterinární správa České republiky.

Státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním povinností stanovených zákony a předpisy o ochraně veřejného zdraví, včetně ochrany zdraví při práci, vykonávají orgány ochrany veřejného zdraví.

Česká obchodní inspekce je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) – bližší informace ZDE

Prošetřovatel – bližší informace ZDE
Prošetřovatel řeší pouze oznámení na protiprávní jednání pracovníků úřadu – České obchodní inspekce. Není určena pro příjem podání, stížností, podnětů a dotazů týkajících se jednání podnikatelů (prodejců). K tomu je nutné využít e-podatelnu.

Poskytování informací:
Na internetových stránkách www.coi.cz naleznete všechny základní informace o České obchodní inspekci. Jsou zde rovněž zveřejňovány informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Česká obchodní inspekce poskytuje občanům informační a poradenské služby, a to v obvyklých pracovních dnech na každém z jejích pracovišť.

Kontakty – vedoucí zaměstnanci zde
  

Vedoucí zaměstnanci zde.

Informace pro média poskytuje v souladu se zákonem č. 46/2000 Sb. tiskový mluvčí ČOI.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena