Právní předpisy

Zde naleznete všechny základní zákony, kterými se Česká obchodní inspekce při výkonu své činnosti řídí. Platné znění všech zmíněných zákonů a navazujících právních norem si můžete vyhledat v elektronické podobě Sbírky zákonů ČR, kterou naleznete ZDE.

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci: Tento předpis zřizuje Českou obchodní inspekci jako takovou a vymezuje obecně její dozorové kompetence, případně další (viz ADR)  i její pravomoci vůči kontrolovaným subjektům. Součástí zákona je též oprávnění inspektorátu ČOI postihovat určitá protiprávní jednání v souvislosti s provedenou kontrolou (např. nesplnění opatření uloženého inspektorem).

SEZNAM ZÁKONŮ, NAD JEJICHŽ PLNĚNÍM ČOI VE VYMEZENÉM ROZSAHU VYKONÁVÁ DOZOR:

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: Zákon stanoví některé podmínky podnikání významné pro ochranu spotřebitele, přičemž jejich nedodržení představuje přestupek postižitelný sankcí. Jde o poměrně různorodou směs povinností podnikatele, z nichž lze jako příklad uvést požadavek poctivosti prodeje a poskytování služeb, zákaz nekalých obchodních praktik, zákaz diskriminace spotřebitele, různé informační povinnosti ohledně výrobků a služeb, dále požadavky na informace o uplatňování reklamace spotřebitelem, formálně správný průběh reklamačního řízení (nikoli tedy na věcnou správnost rozhodnutí o reklamaci, toto upravuje občanský zákoník) a oznamování předváděcích akcí. Zákon též v části třetí obsahuje úpravu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), přičemž jedním ze subjektů pověřených ve vymezeném rozsahu touto činností je i ČOI.

Je též nutno upozornit, že zákon o ochraně spotřebitele nepředstavuje úplný katalog práv spotřebitele, resp. jim odpovídajících povinností podnikatele. Mnohá další ustanovení spotřebitelského práva lze nalézt v jiných předpisech, ať již v oblasti práva soukromého (občanský zákoník), anebo veřejného (různé právní úpravy řešící specifickou oblast podnikání (energetika, elektronické komunikace apod.), včetně tzv. svobodných povolání (např. advokacie či daňové poradenství).
Česká obchodní inspekce je jedním z orgánů provádějících dozor nad tímto zákonem v rozsahu stanoveném v § 23. Na rozdíl od ostatních orgánů nejsou dozorové kompetence ČOI nad tímto zákonem vymezeny určitým věcným hlediskem. ČOI kontroluje dodržování tohoto zákona jako celek, ovšem s výjimkou případů, kdy je dána výlučná působnost specializovaného orgánu. To se týká dodržování různých povinností ohledně zemědělských, potravinářských a tabákových výrobků; výrobků a služeb upravených zákonem o ochraně veřejného zdraví (např. výrobků ve styku s potravinami, výrobků pro děti do tří let, kosmetiky, stravovacích služeb, koupališť, dodávek pitné vody apod.); úseku veterinární péče; střelných zbraní, střeliva a pyrotechniky; subjektů pod dohledem České národní banky, úseku podnikání v energetických odvětvích, úseku léčiv a úseku služeb elektronických komunikací a poštovních služeb, hazardních her, jakož i výkonu povolání s povinným členstvím v příslušné profesní komoře.

zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků: Zákon stanoví povinnosti a mechanismy, které mají zajistit, aby se na trhu nevyskytovaly výrobky nebezpečné pro spotřebitele. Dozor nad jeho plněním provádějí různé orgány podle toho, zda daný výrobek svou povahou spadá do jejich působnosti. Pokud nelze takovýmto způsobem působnost žádného orgánu stanovit, je k provádění dozoru příslušná Česká obchodní inspekce.

zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky: Tento zákon formou prováděcích nařízení vlády stanoví určité skupiny výrobků, které před uvedením na trh musejí projít předchozím posouzením tak, aby neohrožovaly zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popř. jiný veřejný zájem. Tento proces tzv. posouzení shody se završuje tím, že výrobek je opatřen příslušným označením, typicky jde o písmena CE. Dozor nad zákonem o technických požadavcích na výrobky provádí ve většině oblastí Česká obchodní inspekce, nicméně může to být i jiný orgán stanovený zvláštním zákonem, např. Státní ústav pro kontrolu léčiv (u zdravotnických prostředků).

zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání natrh: U tohoto předpisu se uplatňují obdobné základní charakteristiky jako v případě výše uvedeného zákona č. 22/1997 Sb. Jedná se však o pozdější, více rozpracovaný systém uvádění stanovených výrobků na trh. Zákon č. 90/2016 Sb. je určen v právním řádu ČR k zajištění aplikace evropských předpisů vypracovaných již dle tzv. nového legislativního rámce (jehož vzorová ustanovení lze nalézt v rozhodnutí EP a Rady č. 768/2008/ES).

zákon č. 477/2001 Sb., o obalech: Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů. ČOI je jedním ze správních úřadů v dané oblasti a kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití (s výjimkou obalů kosmetických prostředků, obalů, které přicházejí do přímého styku s potravinami, obalů léčivých přípravků a obalů surovin pro přípravu humánních léčivých přípravků). Kontroluje zajištění zpětného odběru obalů osobami, které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli. Kontroluje rovněž zajištění prodeje piva ve vratných zálohovaných obalech u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, které uvádějí tyto balené nápoje na trh nebo do oběhu prodejem spotřebiteli.

zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší: Česká obchodní inspekce je jedním z orgánů ochrany ovzduší, přičemž do její kompetence spadá kontrola paliv na vnitřním trhu a spalovacích stacionárních zdrojů a dále kontrola osob nakládajících s vybranými barvami, laky a výrobky pro opravy nátěru silničních vozidel.

zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách: Na základě tohoto zákona provádí Česká obchodní inspekce kontrolu a monitorování jakosti pohonných hmot určených pro pohon motorových vozidel. Zprávy o výsledcích předává Ministerstvu průmyslu a obchodu. Dále má v kompetenci dozor nad plněním některých povinností při provozu čerpacích stanic, výdejních jednotek a dobíjecích stanic.

zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek: Plnění tohoto předpisu Česká obchodní inspekce kontroluje z hlediska dodržování některých povinností, které mají za cíl omezení dostupnosti tabákových výrobků apod., dále dodržování zákazu prodeje hraček napodobujících tyto výrobky a dodržování různých povinností při jejich prodeji, vč. prodeje na dálku. ČOI má rovněž v kompetenci vybrané povinnosti regulující prodej a podávání alkoholických nápojů, jakož i dodržování zákazu hraček napodobujících obal těchto nápojů.

zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních: ČOI kontroluje dodržování tohoto zákona z hlediska správného jednotkového balení a značení tabákových výrobků, jejich prodeje za stanovenou cenu pro konečného spotřebitele, a dále též z hlediska značkování a barvení vybraných minerálních olejů.

zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku: ČOI, kromě případů v kompetenci ČNB, provádí kontrolu internetových stránek, kde se srovnávají úplaty za služby spojené s platebními účty různých poskytovatelů, a dále pak plnění některých povinností obchodníků při přijímání platebních karet a povinností plátce a příjemce při úhradách či inkasech v eurech.

zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy: ČOI je jedním z orgánů, které by kontrolovaly plnění povinností stanovených pro případ stavu nouze vzniklého z nedostatku ropy a ropných produktů.

zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: Plnění tohoto zákona ČOI kontroluje u osob oprávněných k obchodování s použitým zbožím nebo ke zprostředkování takových obchodů nebo k přijímání věcí do zástavy a dále u osob oprávněných k obchodování s kulturními památkami nebo s předměty kulturní hodnoty nebo ke zprostředkování takových obchodů.

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích: ČOI má v tomto zákoně stanovenu kompetenci ke kontrole plnění informační povinnosti ohledně spotřeby pohonných hmot a emisí kysličníku uhličitého u nově vyrobeného osobního automobilu.

zákon č. 247/2006 Sb., o omezení nočního provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době: Zákon stanoví, že v noční době mezi 22. a 6. hodinou je zakázán nákup a prodej veškerého použitého zboží nebo zboží bez dokladu nabytí, přijímání tohoto zboží do zástavy nebo zprostředkování jeho nákupu či přijetí do zástavy (v bazarech a zastavárnách) a výkup odpadu v zařízeních určených ke sběru a výkupu odpadů. Dozorovým orgánem je vedle místně příslušného živnostenského úřadu rovněž ČOI.

zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech: Česká obchodní inspekce kontroluje označování výrobků nebo zařízení, které obsahují dané látky.

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech: Česká obchodní inspekce je jedním z orgánů veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, přičemž do její kompetence spadá kontrola plnění povinností týkajících se baterií a akumulátorů.

zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi: Do kompetence ČOI spadá kontrola zpřístupňování jednotlivých tříd pyrotechniky osobám s dostatečným věkem, případně odborností, dodržení různých podmínek skladování.

zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu: ČOI je jedním ze správních orgánů, které na základě tohoto zákona kontrolují a projednávají různé přestupky z oblasti nakládání s lihem a s kontrolními páskami.

zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh: ČOI dle tohoto předpisu v rámci kontroly vyžaduje od obchodníků se dřevem a dřevařskými výrobky informace o jejich dodavatelích a odběratelích.

zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě: ČOI je pověřena dozorem nad dodržováním zákazu prodeje (a některých dalších podnikatelských činností) o vybraných svátcích.

zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin: ČOI kontroluje ověřování platnosti vydaného povolení při zpřístupnění prekurzoru  a vedení evidence těchto zpřístupnění, dále též registraci transakcí u peroxidu vodíku, nitrometanu a kyseliny dusičné.

ÚŘEDNÍ POSTUP ČOI UPRAVUJÍ:

Procesní ustanovení ve výše uvedených zákonech a dále …

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena