Kosmetické výrobky a ty, které přicházejí do styku s potravinami

Dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z výroby a nakládání s kosmetickými výrobky provádí krajské hygienické stanice.

Dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z výroby, dovozu a distribuce výrobků, které přicházejí do styku s potravinami, vykonávají krajské hygienické stanice.

Kde je to upraveno: § 23 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; § 25, § 26, § 27 a § 82 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena