Spory zahraničních spotřebitelů s podnikateli se sídlem v České republice

 

V případě přeshraničního sporu spotřebitel s bydlištěm v jiném státě EU s podnikatelem se sídlem v České republice mohou spotřebitelé využít několik možností pro jeho řešení mimosoudní nebo soudní cestou.

Síť evropských spotřebitelských center (ECC-Net)

Síť Evropských spotřebitelských centrum (ECC-Net) poskytuje informace o právech spotřebitelů na společném evropském trhu a bezplatně pomáhá a radí spotřebitelům v jejich sporech s podnikateli z jiných zemí Evropské unie, Norska a Islandu.

Řešení případu prostřednictvím sítě ESC je obvykle nejméně formalizovaným způsobem řešení sporu. Spotřebitel se obrací na pobočku sítě ESC ve státě svého bydliště. Toto centrum případ zpracuje a v případě potřeby jej předá k řešení s podnikatelem partnerskému centru ve státě, v jehož sídle má podnikatel sídlo. Spotřebitel i podnikatel tak mohou komunikovat ve svém jazyce, jednotlivá centra zároveň sdílí potřebné informace o právní úpravě v příslušném státě.

Asistence sítě ESC je založena na poradenství a mediaci. ESC tedy nemůže ve sporu vydat právně závazné rozhodnutí.

Pro více informací nebo žádost o asistenci v konkrétním sporu se můžete obrátit na centrum ve státě svého bydliště. Kontakty naleznete na webových stránkách Evropské komise.

 

Mimosoudní řešení sporů České obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce může na návrh spotřebitele zahájit mimosoudní řešení sporu s podnikatelem se sídlem v zahraničí, jestliže k plnění kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb dochází na území České republiky nebo souvisí-li plnění smlouvy s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky.

Podrobné informace o ADR ČOI a elektronický formulář pro podání návrhu na zahájení ADR jsou dostupné na našich internetových stránkách a v sekci často kladené otázky.

 

Pamatujte především na to, že:

  • Mimosoudní řešení sporů je institut založený na hledání oboustranně přijatelné dohody stran sporu. Česká obchodní inspekce na rozdíl od soudů nemá pravomoc sama o předmětu sporu závazně rozhodnout nebo strany sporu k dohodě donucovat. Vzhledem k tomu, že institut ADR je založen na dohodě stran, může být efektivní zejména při řešení sporů se seriózními podnikateli, kterým záleží na korektních vztazích se svými zákazníky.
  • V rámci institutu ADR lze řešit spory z kupních smluv a smluv o poskytování služeb. Je tedy třeba, aby spotřebitel byl stranou příslušné smlouvy, od níž se spor odvíjí, a v rámci této smlouvy spotřebitel druhé straně poskytl příslušné finanční plnění nebo se k němu zavázal.
  • Aby mohlo být mimosoudní řešení sporu efektivní, je třeba, aby byl spotřebitel schopen věrohodně doložit oprávněnost jím tvrzeného nároku.
  • Podání návrhu je možné v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
  • ADR není zpoplatněno.
  • Návrh podaný elektronicky je třeba potvrdit uznávaným elektronickým podpisem, poštou nebo datovou schránkou.

 

Subjekty mimosoudního řešení sporů (ADR) v zahraničí

Pokud zakoupíte zboží nebo objednáte službu od podnikatele se sídlem v jiném členském státě EU, měl by Vám být k dispozici alespoň jeden subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. V praxi je obvykle nejefektivnější se obracet na subjekt mimosoudního řešení sporu, k němuž se podnikatel přihlásil nebo jehož je členem. Může se jednat např. o profesní sdružení v oboru nebo ADR specializované na určitou problematiku, např. cestování. Tyto informace by měly být dostupné na internetových stránkách podnikatele.

Pokud si podnikatel ADR, k němuž se hlásí, nezvolil, je obvykle pro spotřebitele nejefektivnější zvolit ADR ve státě sídla podnikatele. Práva a povinnosti subjektů ADR se v jednotlivých státech liší. Některé subjekty ADR mohou vydávat právně závazná rozhodnutí, jiné toto oprávnění nemají. V některých případech může být účast podnikatele na mimosoudním řešení sporu povinná, v jiných se podnikatel účastní pouze dobrovolně. ADR může být pro spotřebitele zdarma, nebo může být zpoplatněno.

 

Jak nalézt subjekt mimosoudního řešení sporu v zahraničí?

Seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dostupný na internetových stránkách Evropské komise.

Na těchto webových stránkách je možné vyhledávat subjekty mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle jednotlivých států a oblastí sporů, které mohou projednávat. Dále je možné získat informace o tom, v jakém jazyce je ADR vedeno, zda je zpoplatněno a zda je výsledek právně závazný. U každého subjektu ADR jsou také k dispozici kontaktní údaje.

 

Řešení sporů online (ODR)

Evropskou platformu pro řešení sporů on-line provozuje Evropská komise s cílem přispět k větší bezpečnosti a spravedlivosti nakupování on-line prostřednictvím přístupu ke kvalitním nástrojům pro řešení sporů.

Po vyplnění formuláře stížnosti Vaši žádost o řešení sporu oznámí podnikateli. Platforma následně umožňuje přímou komunikaci mezi podnikatelem a spotřebitelem a dohodu na výběru oboustranně přijatelného subjektu mimosoudního řešení sporů (ADR). Platforma nemůže ve věci vydat právně závazné rozhodnutí o předmětu sporu, jejím účelem je usnadnit stranám sporu komunikaci a výběr subjektu ADR. Pokud strany k dohodě do 90 dnů nedospějí, ODR je ukončeno.

 

Řešení sporu soudní cestou

V případě, že se nepodaří nalézt mimosoudní řešení sporu, nezbývá než se obrátit na soud.

Pokud se rozhodnete obrátit se na soud, je nejprve třeba určit stát, jehož soudy jsou k rozhodnutí o sporu příslušné. V přeshraničních sporech v rámci EU je příslušný soud určován podle pravidel Nařízení Brusel I. Obecné pravidlo říká, že k rozhodnutí o předmětu sporu je příslušný soud v místě sídla nebo bydliště žalované strany. Z tohoto pravidla však existuje řada výjimek, včetně některých spotřebitelských sporů. Např. v případě dodání zboží do bydliště spotřebitele může obvykle o sporu z kupní smlouvy rozhodovat soud v místě, kde dochází k dodávce zboží.

Ve sporech v rámci EU existují zjednodušené formy přeshraničních soudních řízení – evropský platební rozkaz a řízení o drobných nárocích.

 

Další užitečné informace jsou k dispozici na stránkách e-justice Evropské komise.

Před podáním žaloby doporučujeme konzultaci s advokátem.

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena