Kontrolní činnost ČOI v oblasti osobních ochranných prostředků v roce 2020

(Praha, 20. leden 2021) Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“) v roce 2020 věnovala mimořádnou pozornost výkonu dozoru nad dodáváním osobních ochranných prostředků (dále jen „OOP“) dýchacích cest na trh. Důvodem této mimořádné pozornosti byl vývoj pandemické situace související s šířením nového koronaviru SARS-CoV-2, který měl za následek skokové navýšení poptávky po OOP dýchacích cest.

Na tuto situaci reagovala i Evropská komise (dále jen „Komise“), která dne 13. března 2020 vydala doporučení o postupech posuzování shody a dozoru nad trhem v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem COVID-19 (dále jen „Doporučení“).

Komise v tomto dokumentu doporučuje orgánům dozoru nad trhem, aby v případě, že zjistí, že OOP zajišťují odpovídající úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti v souladu se základními požadavky stanovenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích (dále jen „nařízení“), i když postupy posuzování shody, včetně umístění označení CE, nebyly zcela dokončeny podle harmonizovaných pravidel, mohou povolit dodávání těchto výrobků na trh Unie po omezenou dobu a po dobu provádění nezbytných postupů. Toto Doporučení tedy umožnilo orgánům dozoru postupovat při výkonu dozoru nad dodáváním OOP na trh odlišně než za běžné situace, kdy orgány dozoru vyžadují, aby OOP při dodání na trh Unie splňovaly všechny příslušné požadavky nařízení. ČOI tedy v období pandemie vykonávala dozor, který se od standardního výkonu dozoru lišil tím, že v jeho rámci v některých případech posuzovala, zda jsou splněny požadavky Doporučení, a zda je možné konkrétní OOP dýchacích cest uvést na trh. V rámci Doporučením modifikovaného výkonu dozoru ČOI umožnila 26 hospodářským subjektům dodání 41 druhů (případně šarží) OOP dýchacích cest, u kterých nebyl zcela dokončen proces posuzování shody, na trh. ČOI v rámci výkonu dozoru nad trhem dále monitorovala, zda v případech, kdy umožnila dodání OOP dýchacích cest na trh, u kterých nebyl zcela dokončen proces posuzování shody, tento proces pokračoval a s jakými výsledky.

V průběhu roku 2020 ČOI provedla celkem 190 kontrol dodávání OOP dýchacích cest na trh, a to jak u výrobců a dovozců těchto OOP, tak i jejich distributorů. Z tohoto počtu zjistila porušení právních předpisů upravujících dodávání OOP dýchacích cest při 97 kontrolách, což představuje 51 % všech provedených kontrol. Nejčastěji se jednalo o porušení povinností dovozce a distributora, kdy nebylo těmito hospodářskými subjekty ověřeno, zda OOP dýchacích cest při dodávání na trh splňují požadavky nařízení. Mezi takové patřily především případy, kdy distributoři neověřili před dodáním OOP dýchacích cest na trh, zda tyto výrobky nesou označení CE a zda jsou k nim přiloženy požadované doklady a informace, např. EU prohlášení o shodě, návody k použití, popřípadě požadované informace nebyly poskytnuty v českém jazyce. V případě dovozců OOP dýchacích cest pak bylo nejčastěji zjišťováno nesplnění povinnosti zajistit, aby výrobce provedl příslušný postupu posuzování shody, vypracoval technickou dokumentaci, označil výrobky označením CE, označil výrobky šarží nebo sériovým číslem, označil výrobky svým jménem (obchodním názvem, ochrannou známkou) a aby k výrobku byly přiloženy požadované doklady a informace v českém jazyce. Na základě nedostatků zjištěných při kontrolách OOP dýchacích cest, uložila ČOI doposud 32 pokut v celkové hodnotě 545 000,- Kč.

ČOI se tématu OOP a souvisejících problémů věnovala v průběhu pandemické situace také v rámci své poradenské činnosti a v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Kromě dotazů především z podnikatelského prostředí, týkajících se výše uváděného Doporučení, se jednalo především o problematiku spotřebitelských nákupů OOP prostřednictvím internetu. ČOI v této souvislosti opakovaně varovala, včetně řady mediálních výstupů, před možnými úskalími nákupu zboží prostřednictvím tzv. nákupních galerií, které na základě objednávky od spotřebitele zboží obvykle následně objednají u třetí strany (nejčastěji u prodávajícího v Číně nebo v jiné asijské zemi) a v daném smluvním vztahu se poté prezentují pouze jako zprostředkovatelé nákupu. Kromě preventivní činnosti se ČOI snažila spotřebitelům také aktivně asistovat v případech, kdy takto objednané a předem uhrazené zboží od asijského partnera nedorazilo nebo bylo doručeno se značným zpožděním. Kromě problematiky OOP se prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra, které je součástí ČOI, podařilo smírně řešit také například kauzu dezinfekčního prostředku dodávaného slovinským prodávajícím, u kterého spotřebitelé nebyli spokojeni s deklarovaným složením.

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena