Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 16. 9. 2016

Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát  – 16. 9. 2016  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 1. 9. 2016 na žádost týkající se výše obvykle udělované pokuty provozovatelům e-shopů za užití nekalých obchodních praktik.
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 25. 8. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 107174/16/0100, v níž žadatel požadoval informace týkající se výše obvykle udělované pokuty provozovatelům e-shopů za užití nekalých obchodních praktik.
Žadateli bylo sděleno, že interní informační systém ČOI, ve kterém jsou evidována jednotlivá rozhodnutí o pokutách, obsahuje zejm. informace o tom, jaký správní delikt byl spáchán (zde správní delikt podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele), v případě nekalých obchodních praktik pak také konkretizaci veřejnoprávních ustanovení, která na daný případ dopadají (§ 4, § 5, § 5a apod. zákona o ochraně spotřebitele), neobsahuje však již bližší vymezení toho, o jaké ustanovení občanského zákoníku se rozhodnutí ČOI opírá. V případech, kdy je zjištěna absence některých informací uvedených v § 1820, bývají zpravidla zjištěna i další porušení zákona, a na základě toho je pak ukládána tzv. úhrnná pokuta za všechna porušení najednou. V těchto případech pak nelze určit, jaká pokuta by byla uložena pouze za neposkytnutí informací stanovených v § 1820. Obecně lze nicméně konstatovat, že v obdobných případech jsou ukládány pokuty v řádu tisíců, v závažnějších případech pak desetitisíců Kč.
Odpověď byla žadateli poskytnuta datovou schránkou dne 1. 9. 2016 – čj. ČOI 110135/16/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena