Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát – 7. 7. 2017

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 23. 6. 2017 na žádost týkající se sestavování plánu kontrol v restauraci Sakura v Karlových Varech ve dnech 2.7.2016 a  13.7.2016 a odměn zaměstnanců inspektorátu ČOI Plzeňského a Karlovarského vyplacených od 1.1.2015 do doby vyřízení žádosti. 
České obchodní inspekci – ústřednímu inspektorátu byla dne 9. 6. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 80739/17/2200, v níž žadatel požadoval informace týkající se  sestavování plánu kontrol v restauraci Sakura v Karlových Varech ve dnech 2.7.2016 a 13.7.2016 a odměn dvou zaměstnanců inspektorátu ČOI Plzeňského a Karlovarského vyplacených od 1.1.2015 do doby vyřízení žádosti. Žadateli bylo sděleno, že plán kontrol v uvedeném období (konání MFF KV 2016) nebyl pevně stanoven a utvářel se dle situace přímo v místě konání tedy v centru Karlových Varů. Kontrolované provozovny vycházely z poznatků inspektorů v terénu, předchozích zjištění a ze zkušeností z minulých sezón MFF. Na provádění opakovaných kontrol nebyl vydán žádný pokyn, jedná se o běžnou kontrolní praxi, která je aplikována zcela běžně i v provozovnách s jiným zaměřením, než je hostinská činnost. Důvodem bývá ověření, zdali byl napraven vadný stav zjištěný v předchozí kontrole. Opakovaná kontrola u uvedeného subjektu byla provedena po skončení festivalu záměrně tak, aby nebyly blokovány kapacity restaurace a kdy byl nabízen „tatarský biftek“ podávaný na gramáž a tak bylo možné provést kontrolu včetně ověření hmotnosti podaného pokrmu. Dále byly žadateli zaslány kopie jednotlivých rozhodnutí o odměnách dvou zaměstnanců inspektorátu vyplacených od 1. 1. 2015 do doby vyřízení žádosti. Žadateli byla odpověď odeslána jako poštovní zásilka na uvedenou poštovní adresu  dne 23. 6. 2017 – čj. ČOI 86514/17/0100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena