Česká obchodní inspekce – ústřední inspektorát 8. 9. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 18. 8. 2021 (čj. ČOI 108829/21/0100) týkající se kontrol, při nichž bylo zjištěno porušení zákona o ochraně spotřebitele, v čem porušení spočívalo a výše sankce, a to za rok 2020. Žadateli byl poskytnut soubor s přehledem uložených sankcí, jejich výší, datem nabytí právní moci, výčtem porušení ZOS, datem kontroly a označením kontrolovaného subjektu.
Informace byla žadateli zaslána elektronicky dne 1. 9. 2021 – čj. ČOI 112395/21/0100.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena