Inspektorát Jihomoravský a Zlínský –25. 8. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti ze dne 26. 7. 2021 (sp.zn. ČOI 97460/30/21) týkající se poskytnutí certifikátu, kterým se prokazuje prodejce použitých karavanů Mobilheimy.eu. Vzhledem k tomu, že se jedná o informaci, kterou získal povinný subjekt od třetí osoby, byla žádost v souladu s ust. § 11 odst. 3 ZSPI odmítnuta. Informace, které povinný subjekt získal od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního prováděcího předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Další část žádosti byla správním orgánem vyřízena písemností čj. ČOI 103703/21/3000 ze dne 16. 8. 2021. Žadateli bylo rozhodnutí zasláno doporučeně poštou jako listovní zásilka dne 16. 8. 2021 – čj. ČOI 103706/21/3000.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena