Oznámení o vyhlášení 1. kola výběrového řízení na služební místo představeného – rada / odborný rada – vedoucí Oddělení administrativně právního pracoviště České Budějovice

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na služební místo představeného rada / odborný rada – vedoucí Oddělení administrativně právního Inspektorátu ČOI Jihočeský a Vysočina. v oboru služby: 29 - Legislativa a právní činnost; 35 - Archivnictví a spisová služba; 43 - Ochrana spotřebitele a trhu; 45 - Elektronické komunikace a poštovní služby; Místem výkonu služby jsou České Budějovice. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 18. září 2017. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Ústřední ředitel České obchodní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na služební místo představeného rada / odborný rada – vedoucí Oddělení administrativně právního Inspektorátu ČOI Jihočeský a Vysočina.

v oboru služby:    29 – Legislativa a právní činnost;

                             35 – Archivnictví a spisová služba;

                            43 –  Ochrana spotřebitele a trhu;

                             45  – Elektronické komunikace a poštovní služby;

Místem výkonu služby jsou České Budějovice.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 18. září 2017.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.

Služba zahrnuje:

a)     řízení a metodické vedení Oddělení administrativně právního Inspektorátu ČOI Jihočeský a Vysočina;

b)     právní agendu inspektorátu, správní agendu a zajišťování úkonů ve správním řízení v prvním stupni, vyřizování oznámení a podnětů, včetně příslušné evidence;

c)     hospodářsko – administrativní agendy včetně příslušných evidencí, agendy související s užíváním motorových vozidel, koordinaci činnosti k elektronickým přijímáním a odesíláním dokumentů ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., archivace a skartace spisů.

 

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 21. srpna 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu odd.personalni@coi.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: x7cab34).

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy  ,,Č.j. 92833/17/0100 – Výběrové řízení na služební místo představeného rada / odborný rada – vedoucí Oddělení administrativně právního Inspektorátu ČOI Jihočeský a Vysočina‘‘.

Výběrového řízení na výše uvedené místo se v souladu se zákonem může a který:

1)   splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

a)   je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

b)   dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

c)   je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;

d)   je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

   Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky[1]; nebo poskytnout údaje, které jsou k vyžádání rejstříku trestů nutné, tj. rodné příjmení, rodné číslo, místo, okres a stát narození, a zároveň požádat Českou obchodní inspekci o ověření výpisu v Rejstříku trestů.

e)   dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. v bakalářském nebo magisterském studijním programu.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání vysokoškolského diplomu. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 

f)     má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona].

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá čestným prohlášením.

g)   Není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží doklad prokazující znalost českého jazyka nebo doklad prokazující, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalostí českého jazyka (§25 odst. 5 ZSS).

 

2)   a splňuje další předpoklady:

je-li narozen přede dnem 1. prosince 1971[2], předloží originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení podle § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, o tom, že nebyl:

a)   příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

b)   evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti;

Splnění tohoto požadavku lze pro účely výběrového řízení též doložit dokladem, že žadatel o vydání osvědčení požádal. Osvědčení je však žadatel povinen doložit nejpozději před rozhodováním služebního orgánu o výsledcích výběrového řízení; a je podle § 58 odst. 3 zákona

(3) V prvním kole se může výběrového řízení zúčastnit

a) státní zaměstnanec, který má složenou úřednickou zkoušku,

b) úředník územního samosprávného celku,

c) zaměstnanec regionální rady zařazený v úřadu regionální rady,

d) příslušník bezpečnostního sboru alespoň ve služební hodnosti komisař,

e) voják z povolání v důstojnické hodnosti,

f) akademický pracovník,

g) osoba, od doby jejíhož skončení výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva kraje nebo obce s pověřeným obecním úřadem neuplynuly více než 3 roky, nebo

h) zaměstnanec zařazený v Kanceláři prezidenta republiky, Kanceláři Poslanecké sněmovny nebo Kanceláři Senátu,

pokud v uplynulých 4 letech vykonával nebo vykonávala nejméně po dobu 2 let činnosti podle § 5 nebo činnosti obdobné. Splnění tohoto předpokladu se podle § 51 odst. 3 zákona dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušných listin (např. pracovní smlouva, potvrzení o zaměstnání vydané zaměstnavatelem, nebo výpis z personálního spisu, které prokazují aktuálně zastávanou pozici);

K žádosti dále žadatel přiloží:

strukturovaný profesní životopis.

 

Seznam příloh:

1)     Žádost o přijetí do služebního poměru

2)     Čestné prohlášení o státní občanství ČR

3)     Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání

4)     Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

5)      Čestné prohlášení o svéprávnost

6)      Výpis z rejstříku trestů

7)      Lustrační osvědčení

 

 


[1] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[2] § 20 zákona č. 451/1991 Sb.


cestne-prohlaseni-o-statnim-obcanstvi.docx (, 12,05 KB)

cestne-prohlaseni-o-svepravnosti.docx (, 11,87 KB)

cestne-prohlaseni-o-vzdelani.docx (, 12,29 KB)

cestne-prohlaseni-o-zdravotni-zpusobilosti.docx (, 12,11 KB)

zadost-o-prijeti-do-sluzebniho-pomeru-osc-1.docx (, 26,79 KB)

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena