Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo asistent – práce ve správě organizace Oddělení služeb Inspektorátu ČOI Plzeňský a Karlovarský

Tento druh práce je zařazen do 8. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nařízení vlády č.304/2014 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění. Pracovní místo: asistent – práce ve správě organizace – platová třída T 08 Oddělení služeb Inspektorátu ČOI Plzeňský a Karlovarský. Pracovní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou Místo výkonu práce je Plzeň. Předpokládaným dnem nástupu je listopad 2019.

Tento druh práce je zařazen do 8. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nařízení vlády č.304/2014 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.

Pracovní místo: asistent – práce ve správě organizace – platová třída T 08 Oddělení služeb Inspektorátu ČOI Plzeňský a Karlovarský.
Pracovní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou

Místo výkonu práce je Plzeň.

Předpokládaným dnem nástupu je listopad 2019.

Požadavky:
a) střední vzdělání s maturitní zkouškou;
b) občanská a trestní bezúhonnost;
c) řidičský průkaz sk. B

Náplň práce:
a) administrativní činnosti
b) zajišťuje spisovou službu ČOI, včetně archivace písemností
c) správa budovy

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul;
b) datum a místo narození;
c) státní příslušnost;
d) místo trvalého pobytu;
e) datum a podpis.

K přihlášce připojte tyto doklady:
a) životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
c) doklad o dosaženém vzdělání.

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.
Posuzovány budou přihlášky podané ve lhůtě do 22 října 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Inspektorát ČOI  Plzeňský a Karlovarský, Houškova 33, 326 00 Plzeň, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě na elektronickou adresu  prusnok@coi.cz.
Obálka, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Č.j.: ČOI 123556/19/0100 Výběrové řízení na místo asistent – práce  ve správě organizace Inspektorátu ČOI Plzeňský a Karlovarský – platová třída T 08 – pracoviště Plzeň‘‘.

Nedoložení splnění formálních požadavků je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Dokumenty zaslané společně s přihláškou, u neúspěšných kandidátů nebudou zasílány zpět, pouze na vyžádání.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena