Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo účetní pracoviště Praha

Tento druh práce je zařazen do 11. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše v platném znění. Pracovní místo: účetní – platová třída T 11 Oddělení účtárny a majetku Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce. Místo výkonu práce je Praha. Předpokládaným dnem nástupu je 1. prosinec 2017.

Tento druh práce je zařazen do 11. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,  nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše v platném znění.

Pracovní místo: účetní – platová třída T 11 Oddělení účtárny a majetku Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce.

Místo výkonu práce je Praha.

Předpokládaným dnem nástupu je 1. prosinec 2017. 

Požadavky:

a. bakalářský / magisterský studijní program;
b. občanská a trestní bezúhonnost;

Náplň práce: 

 • znalost kompletního účetnictví vybraných účetních jednotek nejlépe OSS
 • uživatelská znalost WORD, EXCEL
 • znalost č. 563/1991 Sb., Zákona o účetnictví,
 • znalost č. 320/2001 Sb. Zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
 • znalost zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a ostatních souvisejících zákonů včetně jejich změn
 • odolnost vůči stresu a flexibilitu
 • ochota učit se
 • schopnost komunikace, organizační schopnosti, zkušenosti s vedením týmu samostatnost, spolehlivost, občanská bezúhonnost

Náležitosti přihlášky:

a. jméno, příjmení a titul;

b. datum a místo narození;

c. státní příslušnost;

d. místo trvalého pobytu;

e. datum a podpis.

K přihlášce připojte tyto doklady: 

a. životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;

b. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;

c. doklad o dosaženém vzdělání.Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Obálka, resp. email, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Č.j.: 133846/17/0100 Výběrové řízení účetní oddělení účtárny a majetku Ústředního inspektorátu ČOI platová třída T 11 – pracoviště Praha‘‘.  

Posuzovány budou přihlášky podané ve lhůtě do 30. listopadu  2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na emailové adresy:

pmaly@coi.cz 
hlavnickova@coi.cz

Nedoložení splnění formálních požadavků je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

 1. Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
 2. Dokumenty zaslané společně s přihláškou, u neúspěšných kandidátů nebudou zasílány zpět, pouze na vyžádání.
 3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.
2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena