Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo účetní pracoviště Praha

Tento druh práce je zařazen do 10. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše v platném znění. Pracovní místo: účetní – platová třída T 10 Oddělení účtárny a majetku Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce. Místo výkonu práce je Praha. Nástup do pracovního poměru: dle dohody.

Tento druh práce je zařazen do 10. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,  nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, vše v platném znění.

Pracovní místo: účetní – platová třída T 10 Oddělení účtárny a majetku Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce.

Místo výkonu práce je Praha.

Nástup do pracovního poměru: dle dohody.

Požadavky:
a) Vyšší odborné vzdělání / bakalářský studijní program nejlépe ekonomického směru;
b) občanská a trestní bezúhonnost;

Náplň práce:
a) Zajišťuje odborné ekonomické činnosti na úseku financování, vede příjmové účty ČOI a provádí rozbory příjmů dle jednotlivých druhů a rozpočtové skladby.
b) Vyhotovuje účetní doklady na předpis pohledávek k vydaným fakturám regionálních inspektorátů dle deníků vydaných faktur – měsíčně.
c) Vede saldokonto pohledávek za rozpočtovými příjmy, sleduje jejich úhrady, provádí urgence neuhrazených plateb pohledávek a v případě jejich nedobytnosti předává k právnímu vymáhání
d) Vede účetní evidenci pokutových bloků a provádí veškeré finanční operace k účtu ČOI u ČNB.
e) Sleduje veškeré změny v předpisech a zodpovídá za řádné vedení účetnictví ve smyslu Zák. č. 563/91 Sb., dle účtové osnovy a položek rozpočtové skladby.

Náležitosti přihlášky:
a) jméno, příjmení a titul;
b) datum a místo narození;
c) státní příslušnost;
d) místo trvalého pobytu;
e) datum a podpis.

K přihlášce připojte tyto doklady:
a) životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech;
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem;
c) doklad o dosaženém vzdělání.

Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Posuzovány budou přihlášky podané ve lhůtě do 15. února 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese.

Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na emailové adresy:
pmaly@coi.cz
svehlova@coi.cz

Obálka, resp. email, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Č.j.: 14743/18/0100 Výběrové řízení účetní oddělení účtárny a majetku Ústředního inspektorátu ČOI – platová třída T 10 – pracoviště Praha‘‘.

Nedoložení splnění formálních požadavků je důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.
Osloveni budou pouze uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Dokumenty zaslané společně s přihláškou, u neúspěšných kandidátů nebudou zasílány zpět, pouze na vyžádání.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena