Poučení o náležitostech podání podle správního řádu

Upozorňujeme, že ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. jsou stanoveny následující náležitosti podání:

Z podání musí být patrno:

 • kdo je činí,
 • které věci se týká,
 • co se navrhuje.

Fyzická osoba uvede v podání:

 • jméno,
 • příjmení,
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4.

V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba:

 • jméno a příjmení,
 • popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání,
 • identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Právnická osoba uvede v podání:

 • svůj název nebo obchodní firmu
 • identifikační číslo osob nebo obdobný údaj
 • adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.

 

Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Podání je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Za podmínky, že podání je do 5 dnů potvrzeno, popřípadě doplněno způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití podpisu.

Podání učiněné v elektronické podobě bude podání řádně podepsané pouze s uznávaným elektronickým podpisem. Bez elektronického podpisu (např. při odeslání e-mailem) je třeba podání do 5 dní doplnit o řádný způsob podání (písemně, ústně do protokolu, elektronicky s ověřeným elektronickým podpisem nebo datovou schránkou).

Upozorňujeme, že k podáním, která nesplňují náležitosti správního řádu a nebudou předepsaným způsobem potvrzena, popřípadě doplněna ve lhůtě 5 dnů, nebude přihlíženo.

 

Další informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů jsou uvedeny ZDE.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena