Recenze

 

Zavádí novela povinnost prodávajícího ověřovat recenze?

Novela nestanovuje povinnost recenze ověřovat, prodávající musí pouze uvést, zda spotřebitelské recenze ověřuje a vysvětlit, jakým způsobem tak činí (ust. § 5a odst. 5 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele). Pokud spotřebitelské recenze neověřuje, postačuje uvést, že recenze neověřuje.

Pro úplnost uvádíme, že klamavou obchodní praktikou vždy bude, pokud prodávající uvede, že recenze pochází od spotřebitele, který výrobek či službu skutečně zakoupil, aniž by přijal přiměřená opatření k ověření, zda od takového spotřebitele pochází.

Prodávající také nesmí zveřejňovat falešné spotřebitelské recenze či doporučení nebo zadávat jiné osobě, aby takové spotřebitelské recenze či doporučení podala, nebo zkreslovat spotřebitelské recenze nebo doporučení na sociálních sítích s cílem propagovat výrobek nebo službu [písm. y) a z) přílohy č. 1 k zákonu o ochraně spotřebitele].

 

Může prodávající ponechat zveřejněné i spotřebitelské recenze, které získal před nabytím účinnosti novely?

Ano, může. I ve vztahu k těmto recenzím však musí být uvedeno, zda je prodávající ověřoval, a pokud ano, tak jakým způsobem.

 

Postačí uvést informace vztahující se ke způsobu ověřování recenzí v obchodních podmínkách?

Uvedení takové informace v obchodních podmínkách považujeme za nedostačující. Informaci, zda prodávající ověřuje spotřebitelské recenze, a pokud je ověřuje, jakým způsobem tak činí, je třeba uvést přímo tam, kde jsou spotřebitelské recenze zveřejněné, popř. je možné použít hypertextový odkaz, ze kterého musí být zřejmé, že odkazuje na tuto informaci.

 

Je možné zveřejňovat recenze pocházející od spotřebitelů, kteří nakoupili v kamenném obchodě?

Ano, i takové recenze je možné zveřejňovat. Je však třeba dodržet požadavky platné právní úpravy. Pokud prodávající takové recenze neověřuje, musí tuto informaci uvést. V případě, že je ověřuje, musí uvést, jakým způsobem tak činí.

 

Mohou být zveřejňovány současně recenze ověřené i neověřené?

Mohou, musí však být zřejmé, které recenze jsou ověřené (a jakým způsobem) a které ověřené nejsou.

 

Je nutné označit recenze pocházející od spotřebitelů, kterým byl poskytnut výrobek zdarma k otestování, jako sponzorované?

V případech, kdy prodávající poskytne spotřebiteli výrobek k otestování, aby získal jeho recenzi, je třeba takto získanou a následně zveřejněnou spotřebitelskou recenzi označit jako sponzorovanou.

 

 zpět

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena