Reklamace

 

Zakotvuje ust. § 2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonnou záruku ve smyslu záruky za jakost?

Nezakotvuje. Použití výrazu „se projeví“ (namísto výrazu „se vyskytne“) jednoznačně směřuje k tomu, že prodávající odpovídá za vady, které má výrobek již v době převzetí spotřebitelem a které se projeví ve dvouleté lhůtě od převzetí. Není tedy stanovena záruka za jakost, kdy by prodávající odpovídal za všechny vady, které se na výrobku vyskytnou ve stanovené lhůtě.

Prodávající však nově odpovídá i za to, že věc má životnost, která je pro ni obvyklá nebo kterou prodávající deklaruje.

 

Má spotřebitel stanovenu lhůtu pro vytknutí vady, která se projevila na zakoupené věci?

Nikoli, právní úprava nestanovuje kupujícímu-spotřebiteli žádnou lhůtu pro vytknutí vad. Podle zvláštní právní úpravy pro prodej zboží spotřebiteli může spotřebitel vytknout vadu, kterou věc měla již v době převzetí a která se projeví v době dvou let od převzetí (ust. § 2165 odst. 1 OZ). Spotřebitel musí mít možnost vytknout i vadu, která se na věci projeví v poslední den této dvouleté doby. Věc tedy může reklamovat i po uplynutí doby dvou let od převzetí věci. Platí pouze obecná tříletá promlčecí lhůta. Poukazujeme také na ust. § 2165 odst. 3 OZ, ze kterého vyplývá, že opožděné vytknutí vady vzhledem k okamžiku jejího zjištění nemá pro spotřebitele nepříznivé důsledky. Spotřebitelům však doporučujeme s reklamací neotálet, po uplynutí dvouleté doby již pro může být obtížné prokázat, že věc byla vadná již v okamžiku převzetí a že se vada projevila v této dvouleté době.

 

Co se rozumí zárukou za jakost?

Záruka za jakost je prohlášení poskytovatele záruky, kterým se zavazuje poskytnout kupujícímu určité plnění, nebude-li mít věc určité vlastnosti. Jedná se o dobrovolný závazek poskytovatele záruky daný nad rámec zákonných práv kupujícího z vadného plnění (ust. § 2113 OZ). Poskytovatelem záruky přitom nemusí být prodávající, může jím být např. výrobce. Záruku za jakost tedy nelze zaměňovat či směšovat se zákonnými právy spotřebitele z vadného plnění.

Poskytovatel záruky za jakost je povinen vydat spotřebiteli nejpozději při převzetí věci potvrzení o záruce za jakost, tj. záruční list, a to v textové podobě. V ust. § 2174a OZ jsou uvedeny náležitosti záručního listu – (i) musí být sepsán jasným a srozumitelným jazykem, musí v něm být uveden (ii) údaj, že má kupující (spotřebitel) ze zákona právo vůči prodávajícímu na bezplatnou nápravu (zákonná práva z vadného plnění) a že toto právo není zárukou za jakost dotčeno, (iii) označení věci, na niž se záruka vztahuje, (iv) obsah záruky, (v) jméno a bydliště nebo sídlo poskytovatele záruky, (vi) postup k uplatnění práv ze záruky a (vii) podmínky záruky.

 

 zpět

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena