Stanovisko oddělení ADR ze dne 1. 9. 2016

V souladu s článkem 13 odst. 5 Pravidel pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů vydává oddělení ADR následující nezávazné stanovisko k předmětu sporu. Skutečnost, že podnikatel má jako hlavní podnikatelskou aktivitu prodej zboží ve stánkovém prodeji, kdy stánek je označen v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v aktuálním znění (dále „ŽZ“) a má tedy povahu mobilní provozovny, nevylučuje aplikaci ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále „OZ“) obsažených v Části čtvrté, Hlavě I, Díle 4, Oddíle 2 týkajících se uzavírání smluv distančním způsobem a závazků ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory. Odstoupil-li spotřebitel od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory v souladu s ustanovením § 1829 ve spojení s § 1831 OZ, může podnikatel po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených občanským zákoníkem. Vrací-li spotřebitel podnikateli v souvislosti s odstoupením od smlouvy zboží zpět, odpovídá podnikateli podle § 1833 OZ pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nesdělil-li podnikatel spotřebiteli informace o jeho právu na odstoupení od smlouvy včetně podmínek, lhůt a postupů pro uplatnění tohoto práva, včetně předání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. f) OZ, pak není oprávněn požadovat za užívání předmětu plnění žádnou náhradu a spotřebitel není povinen poskytnout náhradu za snížení hodnoty zboží vzniklé nakládáním s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Informace podle § 1820 odst. 1 písm. f) podnikatel sdělí spotřebiteli v souladu se zněním § 1828 odst. 1 OZ v písemné formě, v jiné textové podobě jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil.


Celá zpráva zde:

Vyrozumeni_o_ukonceni_stanovisko_oddeleni_ADR_ze_dne_1.9.2016 (pdf, 218,39 KB)

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena