Stanovisko ADR

V souladu s článkem 13 odst. 5 Pravidel pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů vydává oddělení ADR následující nezávazné stanovisko k předmětu sporu.

V případě, že si spotřebitel v rámci reklamaci zvolí určité právo z vadného plnění a podnikatel nebude povinen vyhovět požadavku spotřebitele, ale bude mít povinnost reklamaci vyřídit jiným způsobem (například ve smyslu § 2169 odst. 1 OZ, kdy se jako způsoby řešení reklamace nabízí zejména odstranění vady opravou, dodáním nové věci bez vad, nebo odstoupení od smlouvy), není to důvod pro přerušení lhůty k vyřízení reklamace, respektive pro podání nové reklamace. Podnikatel je v takovém případě povinen vyřídit reklamaci ve smyslu § 19 odst. 3 ZOS obecně ve lhůtě 30 dní od uplatnění reklamace.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena