Stanovisko oddělení ADR ze dne 1. 11. 2019

V souladu s článkem 15 odst. 5 Pravidel pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů ve znění účinném od 1. 9. 2017 vydává oddělení ADR následující nezávazné stanovisko k předmětu sporu. Pokud smlouvu s podnikatelem uzavírá spotřebitel, je nutné na dané vztahy aplikovat ustanovení občanského zákoníku o závazcích ze smluv uzavíraných spotřebitelem (§ 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)). Podnikatel má povinnost v souladu s § 1811 odst. 1 OZ učinit veškerá sdělení vůči spotřebiteli jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva. Dle odstavce druhého, směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, je podnikatel povinen v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy seznámit spotřebitele se službou a jejími hlavními vlastnostmi, také s její cenou včetně všech daní a poplatků. Není pochyb o tom, že za stěžejní vlastnost je možné považovat informaci, že zákazník má odesláním registrace uzavřít Smlouvu o poskytnutí služeb v rámci exekuční dražby a zároveň, že registrace má být zpoplatněna částkou 5.000,- Kč, jinými slovy, že cena poskytované služby činí 5.000,-Kč. Dle § 1753 OZ je neúčinné takové ustanovení obchodních podmínek, které nemohla druhá strana rozumně očekávat a které nepřijala výslovně. Lze důvodně předpokládat, že spotřebitelka by registraci nevyplnila, pokud by byla předem srozumitelně a transparentně informována o skutečnosti, že vyplněním registračního formuláře má být uzavřena smlouva o poskytnutí služby v rámci exekuční dražby, přičemž tato služba je zpoplatněna částkou 5.000,-Kč. Ujednání o registračním poplatku je překvapivé i z toho hlediska, že z průběhu předsmluvní komunikace nevyplývá, že by nabízená služba měla být jakýmkoli způsobem zpoplatněna.


Celá zpráva zde:

Vyrozumeni_o_ukonceni_stanovisko_oddeleni_ADR_ze_dne_1.11.2019 (pdf, 497,37 KB)

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena