Stanovisko oddělení ADR ze dne 8. 12. 2017

V souladu s článkem 13 odst. 5 Pravidel pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů vydává oddělení ADR následující nezávazné stanovisko k předmětu sporu: Ustanovení § 2161 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „zákon“ či „OZ“) zakládá vyvratitelnou domněnku vadnosti zboží již v okamžiku jeho převzetí spotřebitelem od prodávajícího či dopravce, projeví-li se vada kdykoli během šesti měsíců od převzetí. Spotřebitel je podle § 2165 odst. 1 OZ oprávněn uplatnit právo z vady v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Pro oznámení vady žádná lhůta zákonem stanovena není. Vůči spotřebiteli nelze namítat opožděné oznámení vady zboží, jedno jestli skryté či zjevné, v důsledku promeškání lhůty dvou pracovních dnů od převzetí zboží od dopravce, kterou určil prodávající ve svých obchodních podmínkách. Nejenže zákon spotřebiteli neukládá povinnost si zboží překontrolovat a zjištěné vady v této lhůtě oznámit, ale naopak zakazuje jakákoli smluvní ujednání, která by spotřebitele omezovala či dokonce zbavovala jeho práv z vadného plnění. Ke smluvním ujednáním odchylujícím se od znění zákona se nepřihlíží. Spotřebitel je v souladu s § 1829 odst. 1 písm. a) OZ oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem a vrátit zboží ve stavu, v jakém ho obdržel, vadné, tj. i poškozené při přepravě, nevyjímaje. Poškození zboží při přepravě představuje rozpor s kupní smlouvou a je tudíž vadou ve smyslu § 2161 odst. 1 OZ, která zakládá spotřebiteli právo z vadného plnění a za kterou je odpovědný pouze prodávající. Nezáleží na tom, jakým způsobem byla kupní smlouva se spotřebitelem uzavřena, vždy se uplatní domněnka existence vady při převzetí, dokud ji prodávající nevyvrátí důkazem opaku. Jinými slovy řečeno, prodávající musí prokázat, že zboží bylo v okamžiku jeho převzetí spotřebitelem od dopravce ve shodě s kupní smlouvou, tedy zcela bezvadné. V opačném případě je prodávající povinen spotřebiteli vrátit veškeré peněžní prostředky, které od něho přijal, bez nároku na započtení jakékoli částky z důvodu snížení hodnoty zboží dle § 1833 OZ.


Celá zpráva zde:

Vyrozumeni_o_ukonceni_stanovisko_oddeleni_ADR_ze_dne_8.12.2017 (pdf, 323,65 KB)

2024 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena